Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 35. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

35. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 29.08.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 34. redovne i 45., 46., i 47. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Prijedlog izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na zastupničko pitanje zastupnice Bibije Kerle, vezano za proceduru usvajanja djece

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

1.2. Prijedlog izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na zastupničko pitanje zastupnice Bibije Kerle, vezano za donošenje Zakona o zaštiti i finansiranju porodica sa djecom sa poteškoćama u razvoju

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2019. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

3. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate naknada za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

 

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za osnivanje i rad organizatora za obrazovanje odraslih - Centar za edukaciju i treninge "AZUR"

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na visinu mjesečne naknade za djecu s teškoćama koja paralelno koriste usluge JU "Djeca Sarajeva" i specijalnih predškolskih ustanova

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

6. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u studijsku 2019./2020. godini

Izvjestilac: sekretar Abid Fejzić

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

8. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama rješenja o postavljenju komadanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Samir Džihić

9. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova UO Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

10. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova UO Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

11. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova NO Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

12. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova NO Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

13. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

14. Prijedlog Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

15. Prijedlog rješenja za isplatu naknade za rad Komisije za izbor i imenovanje direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

17. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o sigurnosnoj procjeni objekta Vlade Kantona Sarajevo sa prijedlogom mjera

Izvjestilac: ministar Admir Katica

18. Informacija u vezi sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-25802-25.3/19 od 27.06.2019. godine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika - sekretara u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem zdravstvenog kadra u J.U. Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu- asistent na Katedri za prostorno i grafičko prikazivanje

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

23. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

29.08.2019 - 12:00