Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 76.sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 76. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o usvajanju Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo. Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova i udruživanja sredstava za kupnju i sličnih pravnih poslova kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

Iz nadležnosti Vlade:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine cijena usluga koje pruža Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

2. Prijedlozi rješenja kojim je odlučeno po žalbama Hadžimusić Dževada, Polutak Dženana, Babović Samira, "Yellow Cab" d.o.o. Rudo, Perla Mirsada, Ahmetspahić Edina i Ćurčić Srećka iz Sarajeva, dostavljeni od Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, putem Ministarstva pravde i uprave Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

4. Prijedlog rješenja o formiranju radne grupe za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnose na poslovanje, ekonomičnost i efikasnost rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

5. Informacija o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

6. Informacija o funkcioniranju sistema javne rasvjete za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

- Akcioni plan za provedbu mjera i aktivnosti na unaprijeđenju naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

- Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. člana Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

- Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo na sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa 14 (četrnaest) radnika i to: 8 (osam) radnika sa SSS spremom, 5 (pet) radnika KV i 1 (jedan) KN radnik Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

23.03.2017 - 11:00