Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 64.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 64. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 01.12.2016. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo Izvjestilac:Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

15. Program restrukturiranja i zbrinjavanja uposlenika KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu, koji je odobren od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo 16. Program zimske službe na području Kantona Sarajevo za sezonu 2016/2017 iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

17. Analiza i modalitet implementacije Srednjoročnog plana i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od 4 (četiri) godine 2014.-2018. iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

18. Konsolidovani periodični izvještaj budžetskih korisnika Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

19. Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

20. Izvještaj o radu Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, za period od 30.10.2015. do 30.10.2016. godine Izvjestilac: Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

21. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju kojim je odlučeno po žalbama Viteškić Samira, Sprečo Mirsada, Karić Amela i Hadžimusić Dževada iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

22. Informacija o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom zaključaka na dan 31.10.2016 godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

23. Informacija o tehnološkom višku nastavnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo za školsku 2015./2016. godinu. Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

24. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o realizaciji projekta nabavke besplatnih udžbenika Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Informacija o zimskom održavanju saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za sezonu 2015./2016. iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministru komunalne privrede i infrastrukture za zaključivanje ugovora sa kablovskim operaterima koji koriste dio stubova javne rasvjete u vlasništvu Kantona Sarajevo za postavljanje opreme za distribuciju signala kablovske televizije i interneta na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme - Spremačica/higijeničarka – jedan izvršilac Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kabinetu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, i to: - Stručni savjetnik za pravne poslove - 1(jedan) izvršilac; - Stručni savjetnik za saradnju sa međunarodnim institucijama, međunarodnu i međuparlamentarnu saradnju - 1 (jedan) izvršilac; - Stručni saradnik za stručno-operativne poslove - 1 (jedan) izvršilac. Izvjestilac: šef kabineta Aida Arap

30. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu sa razdjela Kabineta premijera, potrošačka jedinica Neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama na razdjel Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

31.Aktuelna pitanja

 

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

 

01.12.2016 - 10:30