Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 76.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-10908/17 Sarajevo, 14.03.2017. godine Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

76. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 74. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Vlade:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine cijena usluga koje pruža Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

2. Prijedlozi rješenja kojim je odlučeno po žalbama Hadžimusić Dževada, Polutak Dženana, Babović Samira, "Yellow Cab" d.o.o. Rudo, Perla Mirsada, Ahmetspahić Edina i Ćurčić Srećka iz Sarajeva, dostavljeni od Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, putem Ministarstva pravde i uprave Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

3. Prijedloga rješenja o imenovanju promjenljivog člana Komisije za javno-privatno partnerstvo ispred Općine Stari Grad Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

4. Prijedlog rješenja o formiranju radne grupe za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnose na poslovanje, ekonomičnost i efikasnost rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

5. Informacija o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

6. Informacija o funkcioniranju sistema javne rasvjete za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

7. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost za projekt izgradnje gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare – tunel Kobilja glava – Hotonj) Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

8. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji kojim se Vlada Kantona Sarajevo promovira kao Pokrovitelj Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2017, Sarajevo-Centar Skenderija Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i to:

- Naučna oblast „Zrakoplovni saobraćaj“ – saradnik, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

- Naučna oblast „Cestovni saobraćaj“ – saradnik, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

- Naučna oblast „Komunikacijske tehnologije“ – saradnik, dva izvršioca, na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

10. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

16.03.2017 - 12:30