Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 73.Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-5740/17 Sarajevo,

18.02.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

73. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 16.02.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika 70. 71. i 72. redovne sjednice i 60. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

2. Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE" za period 01.01. do 31.12.2017.godinu Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

Iz nadležnosti Vlade:

4. Prijedlog uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo Izvjestilac:ministar Mario Nenadić

5. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo 6. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o naknadi za pojačanu ishranu zbog posebnih psiho-fizičkih uslova rada policijskim službenicima Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

8. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje vjetroenergetskog objekta - Vjetroelektrana "Ivan Sedlo Hadžići", instalisane snage 12 x 2,1MW = 25,2MW, Općina Hadžići. Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju kojim je odlučeno po žalbama Čamdžić Zlatana, Gežo Ajdina, Kurtić Miralema, Delalić Almira i dr. iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

10. Prijedlog odgovora na tužbu podnesenu od strane Viteškić Samira iz Sarajeva, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-27-1361/16 od 01.12.2016. godine, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02-27-1361/16 od 02.02.2017. godine. Izvjestilac:ministar Mario Nenadić

11. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo s prijedlozima za racionalizaciju mreže osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo. Izvjestilac:ministar Elvir Kazazović

12. Izvještaj Sarajevske razvojne agencije d.o.o. Sarajevo (SERDA) o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF) sa 31.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Prijedlog zaključka o cijeni korištenja jednog stuba javne rasvjete u iznosu od 6,00 KM bez PDV-a na mjesečnom nivou, utvrđena na bazi utroška sredstava za održavanje javne rasvjete Izvjestilac:ministar Senad Hasanspahić

14. Prijedlog zaključka o cijenama parking karte Izvjestilac:ministar Mujo Fišo

15. Prijedlog zaključka o zonama javnih parkirališta Izvjestilac:ministar Mujo Fišo

16. Aktuelna pitanja

16.02.2017 - 10:00