Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 68.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-35643/16

Sarajevo, 19.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

68. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 21.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Nacrt programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu. Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu. Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu. Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Disciplinski centar za maloljetnike” Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

21.12.2016 - 09:00