Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 66.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-34500/16 Sarajevo,

06.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

66. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 08.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 63. sjednice i 50., 51. i 52. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/02).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

2. Program rada i Finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

3. Program rada i Finansijski plan KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

4. Program rada i Finansijski plan KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

5. Program rada i Finansijski plan KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

6. Program rada i Finansijski plan KJU "Gerontološki centar" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Program rada i Finansijski plan JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

8. Program rada i Finansijski plan KJU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

9. Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih podsticajnih mjera Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, po Javnom pozivu od 16.11.2015. godine i Program javnih radova iz 2016. godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

10. Prijedlog zaključka o prihvatanju Informacije Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o stanju tramvajske pruge u Sarajevu Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

Iz nadležnosti Vlade

11. Prijedlog uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

12. Prijedlog uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2017-2019. godina Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

14. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova i javne ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

15. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

16. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji mogu upisati prvu studijsku godinu interdisciplinarnog master studija „Jedinstveno zdravlje“ na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016./2017. godini Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo broj: 27-02-30939/16 od 31.10.2016. godine Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta premijera Kantona Sarajevo broj: 02-02-32124-1/16 od 07. 11.2016. godine. Izvjestilac: šefica Lejla Mujkić

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-31835 od 03.11.2016. godine Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo Izvjestilac: šefica Zlata Hašimbegović

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Press službe Kantona Sarajevo Izvjestilac: šefica Press službe Lamija Bojadžić

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

23. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava “IKRE” Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

24. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

25. Izvještaj o radu Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, za period od 30.10.2015. do 30.10.2016. godine Izvjestilac: Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

26. Informacija o dosadašnjim aktivnostima o uspostavljanju Centra za komunalne usluge Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za Inicijativu za smjenu policijskog komesara po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-29894-1/16 od 13.10.2016. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

28. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31753-34/16 od 10.11.2016. godine Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

29. Prijedlog zaključka kojim se zadužuju budžetski korisnici Budžeta Kantona Sarajevo koji su u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu planirali vlastite prihode po Uredbi o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/08, 23/09, 16/11, 34/12, 9/13 i 7/14) da se očituju u Javnoj raspravi na utvrđeni Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu i da planirane prihode i rashode usklade sa novom Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

30. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu za budžetske korisnike: OŠ „9 maj“, OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“, JU „Četvrta gimnazija“ i JU „Historijski arhiv“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

31. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu za budžetske korisnike: OŠ „Alija Nametak“, OŠ „Hasan Kaimija“, JU „Šesta osnovna škola“, OŠ „Pofalići“, OŠ „Zajko Delić“, OŠ „Porodice ef. Ramić, OŠ „Zaim Kolar“, “OŠ „Behaudin Selmanović“, OŠ „Umihana Čuvidina“, OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“, JU „Treća gimnazija“ i JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“, na donošenje Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

32. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu za budžetske korisnike i to: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, OŠ „Vladislav Skarić“, OŠ „Safvet beg Bašagić“, OŠ „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“, JU „Katolički školski centar – osnovna škola“, OŠ „Vrhbosna“, OŠ „Sokolje“, JU „Srednja ugostiteljsko-turistička škola“ i JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“. Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

33. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu za budžetske korisnike i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU Centar „Vladimir Nazor“, JU „Druga gimnazija“, JU „Četvrta gimnazija“, JU „Srednja medicinska škola - Jezero“, JU „Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža“, JU „Djeca Sarajeva“ i JU „Narodno pozorište“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

34. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu za: JU „Druga gimnazija“, JU „Narodno pozorište“ i JU „Muzej Alija izetbegović“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

35. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

08.12.2016 - 11:00