Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 37.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-33018/19 Sarajevo,

10.09.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 37. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 12.09.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 33. i 36. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog odluke o osnivanju JU Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, RVI, demobilizirane borce i prognane osobe Izvjestilac: ministar Damir Filipović

3. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Kantonalni stambeni fond Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza Izvjestilac: ministar Malik Garibija

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa saradnje između Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Grad Dalian, Narodna Republika Kina Izvjestilac: premijer Edin Forto

6. Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta-građevinske parcele Rosulje, Općina Vogošća Sarajevo, zaključenog između prodavca Općina Vogošća i kupaca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe Izvjestilac: ministar Damir Filipović

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog uredbe o proceduri u slučaju prekobrojnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Admir Katica

9. Prijedlog odluke o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

10. Sporazum o zajedničkoj saradnji za stvaranje neophodnih uslova u svrhu organizovanja nastave za učenike osnovne škole sa naseljenog mjesta Konjević polja-Bratunac za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

11. Sporazum o sufinansiranju projekta sanacije klizišta i trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubine između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Općine Vogošća Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

12. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o sigurnosnoj procjeni objekta Vlade Kantona Sarajevo sa prijedlogom mjera Izvjestilac: ministar Admir Katica

13. Izvještaj o provođenju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla za period 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine Izvjestilac: ministar Malik Garibija

14. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

15. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

16. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora i Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE" Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

17. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE” Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

18. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova UO JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova NO JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

19. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

20. Informacija Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja (broj: 07-3-471-3/19 od 04.07.2019. godine) u vezi sa korištenjem Informaciono – edukacionog centra na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare” Izvjestilac: ministar Damir Filipović

21.Informacija o licima angažovanim ugovorom o radu na određeno vrijeme i ugovorom o djelu u JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

22. Prijedlog zaključka kojim se prihvata inicijativa firme Blok d.o.o. Sarajevo za zamjenu zemljišta označenog kao k.č. 2225/7 i k.č. 2225/8 Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

23. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, JU OŠ Alija Nametak, JU OŠ Četvrta osnovna škola i JU Deseta osnovna škola Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

24. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 19 Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i razdjela 10 Skupština Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe, glava 03, potrošačka jedinica 0001-Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

25. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost MUP-u Kantona Sarajevo - Upravi policije da uplati doprinose za period april 1992. - decembar 1995 godina policijskim službenicima zbog odlaska u penziju Izvjestilac: ministar Admir Katica

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i to: docent, dva izvršioca Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme - pomoćni radnik, spremačica Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu- stručni saradnik za pravne poslove, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme i rukovodilac službe za umjetnost, kulturu i sport, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Priridno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu saobraćaja Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za prijem u radni odnos šest (6) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

37. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

12.09.2019 - 09:00