Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 75.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 75. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 16.03.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor  Mustafa Kovač

9. Projekt nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2017. godini Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora i prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

11. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2017-2022. godina Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

12. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i KJKP ”POKOP” d.o.o. Sarajevo za realizaciju otkupa zemljišta, a u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo” Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

13. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Četvrta osnovna škola“, JU „Deseta osnovna škola“ i JU Narodno pozorište Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

14. Prijedlog zaključka o unosu razgraničenih namjenskih prihoda i primitaka i prihoda budžetskih korisnika iz 2016. godine u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

15. Aktuelna pitanja

Materijali koji su usvojeni kao dopuna dnevnog reda:

Prijedlog zaključka o utvrđivanju Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicama u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017 - 2019.godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017 - 2019. godine, Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za izradu Analize pravnog i institucionalnog okvira u Kantonu Sarajevo u svrhu smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Prijedlog odluke o usvajanju Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, te imenovanju predsjednika i članova kao i imenovanje vršioca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanovam Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za razrješenje dužnosti predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola, te prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za imenovanja predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za izradu Nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje" Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

Prijedlog odluke izmjeni Odluke o kriterijima za nominovanje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo na sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa 2 (dva) radnika, radno mjesto "Inkasant" Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo na sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa 14 (četrnaest) radnika i to: 8 (osam) radnika sa SSS spremom, 5 (pet) radnika KV i 1 (jedan) NK radnik. Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

16.03.2017 - 11:30