Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 72.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-3734/17

Sarajevo, 07.02.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 72. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.02.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 59. vanredne i 69. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Vlade

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „9. maj” Pazarić, za imenovanje direktora Škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

3. Izvještaj o popisu novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa, podračuna, blagajne, kantonalnih taksenih maraka i mjenica Trezora Kantona Sarajevo na dan 31.12.2016. godine koji je sačinjen od strane Komisije za popis novčanih sredstava, blagajne i kantonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

4. Izvještaj Sarajevske razvojne agencije d.o.o. Sarajevo (SERDA) o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF) sa 31.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

5. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmirenju duga zbog korištenja prostora sa pripadajućim objektima vlasništvo "BIHAMK" U.G. Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

10. Prijedlog zaključka o davanju punomoći za zastupanje pred Konkurencijskim vijećem BiH Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

11. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

09.02.2017 - 12:00