Vlada Kantona Sarajevo

Nacrt zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Kantona Sarajevo i kantonalnih javnih preduzeća

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo pravde i uprave
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-26137-2/12

Sarajevo, 04.10.2012. godine

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 04.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

 

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Kantona Sarajevo i kantonalnih javnih preduzeća.

     

  2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da pretrese Nacrt zakona iz tačke 1. ovog Zaključka, i da ga, u skladu sa članom 135. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/10 - Novi prečišćeni tekst i br. 14/11, 19/11, 7/12 i 26/12), uputi u javnu raspravu koja će trajati 30 dana.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1