Kanton Sarajevo je uspostavio sistem za borbu protiv korupcije

Direktor programskog odjela Misije OSCE-a u BiH Fermin Cordoba posjetio je danas novoosnovani Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, te održao zajednički sastanak kojem su prisustvovali i članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima koje je postigao Tim, ali i o budućim planovima Ureda, čiji je šef Erduan Kafedžić naglasio da će se tokom svog rada držati isključivo definisanih ovlaštenja.

“Fokus naših aktivnosti bit će usmjeren na preventivnom djelovanju, edukaciji šire javnosti, davanju preporuka u pogledu novih zakonskih rješenja, a posebno na ulaganju napora kako bi se prepoznao značaj usvajanja kvalitetnijih zakonskih rješenja u pogledu sprečavanja sukoba interesa, te adekvatne zaštite prijavitelja, proširene i na lica iz privatnog sektora”, poručio je Kafedžić.

Tokom razgovora navedeno je kako je jačanje vladavine prava, kvalitetna i pouzdana javna uprava, te nulti stepen tolerancije prema svakom obliku korupcije prioritet na kojem moraju insistirati i zalagati se svi sudionici društveno-političkog života u Bosni i Hercegovini.

“Korupcija je veliko opterećenje za svako društvo posebno za njegove građane jer ugrožava njihov prosperitet i napredak”, rekao je Cordoba te dodao kako je Kanton Sarajevo prepoznao koliko je važno uspostaviti sistem za borbu protiv korupcije, koji u svom radu mora biti neovisan i transparentan.

Najavio je da je u pripremi drugi izvještaj OSCE- a o procesuiranju predmeta korupcije koji će javnosti biti dostupan vrlo brzo.

Ovom prilikom, Kafedžić je izrazio svoju zahvalnost Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na angažmanu i naporima koje ulažu u borbi protiv korupcije, posebno kroz organizaciju edukacija, konferencija i izdavanje publikacija.

Po njegovim riječima, Kanton Sarajevo jeste avangarda u borbi protiv korupcije jer je Vlada KS prva formirala ad hoc tijelo, usvojila strateške dokumente i Strategiju za 2018- 2019.godinu, što bi bilo nemoguće bez njene podrške.

“Zaključci sa prošlogodišnje konferencije 'Borba protiv korupcije unapređenjem zakonodavnog okvira, jačanjem institucija i povećanjem saradnje sa građanima' poslužili su kao platforma za dalje aktivnosti Tima, uspostavu Registra imenovanih lica, preporuke u pogledu normiranja oblasti sukoba interesa, te u konačnici transformaciju i institucionalizaciju Tima u Ured”, pojasnio je Kafedžić.

Upravo iz tog razloga smatra kako su konferencije i razmjene iskustava takve vrste veoma značajne za zauzimanje jedinstvenih stavova, kao i prilika da se sudionici institucija koje provode aktivnosti na borbi protiv korupcije, ali i šira javnost, upoznaju sa međunarodnim standardima i dobrim praksama, te na taj način dođu do najkvalitetnijih rješenja u borbi protiv najveće pošasti modernog doba. U tom smislu, neophodno je obezbijediti političku nezavisnost Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo kako bi u svom radu i aktivnostima bio zaštićen od političkih pritisaka i utjecaja, kao i promjena u političkom kontekstu.

Na sastanku je zajednički zaključeno da politička volja i opredijeljenost aktera političkog života koju moraju dokazati u praksi, posebno nemiješanjem u rad pravosudnih organa, kao i institucionaliziranih ili ad hoc tijela za borbu protiv korupcije, uz svijest i angažman građana, medija i nevladinog sektora, otvaraju mogućnost ekonomsko-političke stabilizacije, vraćanja povjerenja u institucije, odnosno razvoja potencijala i kreiranja boljih uslova života za sve građanke i građane Bosne i Hercegovine.