Vlada Kantona Sarajevo

Izvještaj Ministarstva finansija Kantona Sarajevo sa zaključnim razmatranjima i prijedlogom mjera po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28680-19/12
Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K L J U Č A K

 

 

 
  1. Usvaja se Izvještaj o poduzetim aktivnostima Ministarstva finansija Kantona Sarajevo sa zaključnim razmatranjima i prijedlogom mjera po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH sačinjen po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-26074-1/12 od 18.10.2012. godine.
  2. Obaveza svih budžetskih korisnika je da postupe po utvrđenim mjerama iz Izvještaja o poduzetim aktivnostima po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH iz Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1