Vlada Kantona Sarajevo

Isplata akontacije plaća za mjesec septembar 2012. godine za sve budžetske korisnike

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

 Broj: 02-05-26137-4/12

Sarajevo, 04.10.2012. godine

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 04.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Daje se saglasnost Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da obračun plaća za sve budžetske korisnike za mjesec septembar 2012. godine izvrši na način kako je to urađeno za prethodni mjesec.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1