Vlada Kantona Sarajevo

Informacija o aktuelnoj situaciji u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

19.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28680-11/12

Sarajevo, 15.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 94. sjednici održanoj 15.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K L J U Č A K

 
Prihvata se Informacija u vezi sa aktuelnom situacijom u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“.

   

  PREMIJER

  Fikret Musić


  web: http://vlada.ks.gov.ba
  e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
  Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
   Fax: + 387 (0) 33 562-211
  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1