Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red šeste sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

Šestu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 04.02.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnja gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2020. godinu  
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
5. Informacija o statusu i finansijskom poslovanju “BAGS- ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene distribucije prirodnog gasa KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27-02-1687.4/21 od 01.02.2021 godine
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kabinetu premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: šefica Kabineta  premijera Lejla Mujkić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktorici JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, za zaključenje ugovora o djelu
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Sarajevo za zaključivanje izvođačkih ugovora
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Pozorište mladih Sarajevo za zaključivanje izvođačkih i autorskih ugovora
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Pozorište mladih Sarajevo za zaključivanje  ugovora o djelu
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu do 60 dana sa jednim licem
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Kamerni teatar ‘55, Sarajevo za zaključivanje ugovora o autorskom djelu sa 42 lica
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo, i to: Stručni saradnik za oblast „Turkologija“, jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović    
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da može zaključiti ugovor o djelu sa jednim licem (certificirani računovođa), radi obavljanja usluga ovjere godišnjeg obračuna (finansijski izvještaji sa  obrazloženjem) za 2020. godinu za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona  Sarajevo da može zaključiti ugovor o djelu sa tri lica
Izvjestilac: ministar Admir Katica
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona  Sarajevo da može zaključiti ugovor o djelu sa osam lica, kao i ugovore o djelu sa sudskim tumačima, radi prevođenja podataka inostranih organa
Izvjestilac: ministar Admir Katica
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da zaključi dva (2) ugovora o djelu
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za boračka pitanja Kantona    Sarajevo da zaključi ugovore o djelu sa tri lica na period od tri mjeseca
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo da zaključi ugovor o djelu za jedno (1) lice VSS
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za           angažovanje jednog lica po ugovoru o djelu, na period do tri mjeseca, na poslovima praćenja i analize stanja na javnim parkiralištima kojim upravlja Ministarstvo saobraćaja  
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći za zaključenje ugovora o djelu sa certificiranim računovođom radi izrade                finansijskog izvještaja za 2020. godinu  
Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo radi zaključivanja ugovora o djelu sa certificiranim računovođom u cilju izrade godišnjeg obračuna za 2020. godinu
Izvjestilac: direktor Fahir Halilović
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti sekretaru Vlade Kantona Sarajevo za zaključenje  ugovora o djelu sa tri (3) lica
Izvjestilac: sekretar  Mersiha Šabaredžović-Klačar
28. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za realizaciju Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Smiljevići” u Sarajevu za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
29. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Kantona Sarajevo u Radne grupe za evropske integracije Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: sekretar Šabaredžović-Klačar Mersiha
30. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Kantona Sarajevo u Radne grupe za političke kriterije, ekonomske kriterije i reformu javne uprave u sistemu koordinacije procesa evropskih integracije u Bosni i Hercegovini
Izvjestilac: sekretar Mersiha Šabaredžović-Klačar
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmirenju duga zbog korištenja prostora sa pripadajućim objektima vlasništvo “BIHAMK” U.G.   
Izvjestilac: ministar  Admir Katica
32. Informacija o radu Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica za period oktobar-decembar 2020. godine (deveti kvartal)
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
33. Inicijativa za autentično tumačenje odredbi člana 4. tačka b) Zakona o prijavljivanju i       postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 18/19), koju je podnio Samostalni sindikat  osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo
Izvjestilac: sekretar Mersiha Šabaredžović-Klačar
34. Aktuelna pitanja

                                                                                                           
P R E M I J E R
 Edin Forto

04.02.2021 - 10:00