Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red sedme sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M
Sedmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.02.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 6., 7., 8., 9. i 10. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca, i Danijele Bećirbašić, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-34", izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca  i Zehre Hodžić, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu "K-34", izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca  i Amile Hodžić, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade
6. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 Ugovora o  koncesiji za izgradnju i korištenje Vjetroelektrane “Ivan Sedlo Hadžići”, 12 vjetroagregata po 2,1 MW instalisane snage, broj: 02-18-22832/18 od 23.05.2018. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
8. Prijedlog odluke o formiranju Savjetodavnog tijela za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
9. Prijedlog odluke kojim se prihvata tekst Sporazuma o preuzimanju državnog službenika Lejle Mujkić, šefice Kabineta premijera Kantona Sarajevo u Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, na radno mjesto pomoćnik ministra za kulturu
Izvjestilac: premijer Edin Forto
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU  Kamerni teatar ‘55  Sarajevo  za zaključivanje ugovora o autorskom djelu za 45 osoba  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Sarajevo za zaključivanje izvođačkih ugovora i ugovora o djelu za predstave tekućeg repertoara  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Sarajevo za zaključivanje autorskih i izvođačkih ugovora  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Sarajevska filharmonija za zaključivanje devet  ugovora o djelu i 17 izvođačkih ugovora
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
14. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost direktorici JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, za zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme do tri mjeseca
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
15. Prijedlog odluke o izuzeću od primjene člana 12. stav 1. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, radi angažovanja certificiranog računovođe po ugovoru o djelu, u postupku izrade i predaje Godišnjeg finansijskog  izvještaja za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti direktoru Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa jednim licem, VSS certificiranim računovođom, za potrebe izrade Godišnjeg obračuna za 2020. godinu
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
17. Izvještaj o popisu novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa, podračuna, blagajne, kantonalnih taksenih maraka i mjenica Trezora Kantona Sarajevo na dan 31.12.2020. godine koji je sačinila Komisija za popis novčanih sredstava, blagajne i kantonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
18. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. godina Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić
19. Informacija o radu Radne grupe za pripremu cjelovite informacije o stanju u oblasti protupožarne zaštite u stambenom sektoru, u Kantonu Sarajevo, u periodu od 12.11.2020. do 28.01.2021. godine
Izvjestilac: koordinator Radne grupe Zahid Pita
20. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog poziva za reklamne panoe na stubovima javne rasvjete na području  Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
21. Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na prijedlog prijateljske nagodbe u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, u predmetu “Fejzagić protiv Bosne i Hercegovine”, po aplikaciji broj: 28416/19  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
22. Aktuelna pitanja

Premijer
Edin Forto

11.02.2021 - 10:00