Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red devete sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M
devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 18. februara 2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Prve, Treće, Četvrte, Pete i Šeste redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu Lamela B, izgrađenom u naselju Buća Potok, općina Novi Grad Sarajevo, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca  i Nihada Fazlića, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-36", izgrađenom na lokaciji Šip, općina Centar Sarajevo, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca, i Emina Bandića, kao kupca nekretnine  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti na Nacrt  ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu "O-2", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za  izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Aziza Tuleka, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt  ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamela E4, izgrađenom u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, kao prodavca  i Alena Pilića, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9. Mišljenje Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 01-02-51316-3/20 od 03.02.2021. godine o Incijativi Općine Stari Grad Sarajevo za izmjenu i dopunu Zakona o šumama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/13)
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
11. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za januar 2021. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade
12. Prijedlog odluke o uspostavljanju COVID-19 semafora u školama
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
13. Prijedlog odluke o iznosu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona  Sarajevo Ministarstva kulture i sporta  za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
15. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje    predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova, na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za         angažovanje jedne osobe po  ugovoru o djelu, na period do tri mjeseca, na poslovima nadzora nad funkcionisanjem javnih parkirališta kojim upravlja Ministarstvo saobraćaja
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva za zaključivanje  ugovora o djelu sa dvije osobe
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo za plaćanje putnih troškova za potrebe rada na krivičnim predmetima
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
19. Prijedlog odluke o plaćanju stručnog ispita za dva namještenika srednje školske spreme u Kantonalnom sudu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta, preuzimanjem u Stručnu službu Vlade Kantona Sarajevo, na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: sekretar Mersiha Šabaredžović-Klačar
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za sklapanje ugovora o djelu za 12 izvršilaca
Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo za plaćanje naknada za obavezno godišnje stručno usavršavanje – edukaciju        certificiranog računovođe, u cilju ispunjenja zakonske obaveze kod predaje godišnjih         finansijskih izvještaja  
Izvjestilac: sekretar Aida Zeković
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za izuzeće od primjene člana 12. stav 1. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, a u vezi zaključivanja ugovora o djelu sa pet osoba, koje će angažovati za potrebe lektorisanja izrađenih predmetnih kurikuluma
Izvjestilac: ministrica  Naida Hota-Muminović
24. Prijedlog rješenja o imenovanju Makroekonomskog savjeta Vlade Kantona Sarajevo za odgovor na negativne ekonomske posljedice izazvane pandemijom COVID-19
Izvjestilac: premijer Edin Forto
25. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE”
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
26. Prijedlog zaključka kojim se prima na znanje Informacija o radu Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica za period oktobar-decembar 2020. godine (deveti kvartal)
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
27. Aktuelna pitanja

Premijer
Edin Forto

18.02.2021 - 12:00