Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 99. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

99. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 27.10.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 241. i 242. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2022. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Amandman br. 2 Ugovora o rekonstrukciji, sanaciji ili revitalizaciji prve grupe javnih objekata u cilju poboljšanja energijske efikasnosti u okviru Projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”, broj: 51113 (Ref. broj: 05-19-47013/21), zaključen dana 28.12.2021. godine između Kantona Sarajevo - Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i odabranog ponuđača - firme EKO TEH d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog odluke kojom se daje ovlaštenje ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo za potpisivanje ugovora sa Kazneno-popravnim zavodom poluotvorenog tipa Tuzla
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uplati doprinosa za penziono osiguranje u svrhu penzionisanja zaposlenika KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu za JU „MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu za Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu za Kantonalnu upravu civilne zaštite
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
11. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih primitaka budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
12. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Nafija Sarajlić”, JU OŠ „Hrasno“, JU OŠ „Pofalići“, JU OŠ „Velešićki heroji“, JU „Srednjoškolski centar Hadžići“ JU „Narodno pozorište Sarajevo“, JU „Sarajevska filharmonija“, JU Kantonalni centar za socijalni rad“ i Univerzitet u Sarajevu-Arhitektonski fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Podlugovi”, JU OŠ „Alija Nametak”, JU Centar „Vladimir Nazor”, JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, JU OŠ „Šip“, JU „Prva gimnazija“, JU „Srednja škola primijenjenih umjetnosti“ i „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, JU „Treća osnovna škola”, JU OŠ „Čengić Vila I”, JU OŠ „Aleksa Šantić” i JU „Narodno pozorište Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27-01/2-02-20600-1.2/21 od 11.10.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za popunu osam upražnjenih radnih mjesta državnih službenika na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu novčanih sredstava ostvarenih putem Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo, prodajom stana u Zagrebu, ulica III Vrbik 2, koji je iskazan u neutralnom podbilansu privatizovanog preduzeća „UNIONINVEST” d.d. Sarajevo
Izvjestilac: v.d. direktora Adnan Jašarević
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa četiri lica
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu za izradu ekspertiza potrebnih za izradu urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo  
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
20. Treća izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
21. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
22. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godine, za mjesec septembar 2022. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
23. Izvještaj o planiranim i realiziranim aktivnostima za period 01.09–11.10. 2022. godine Radnog tijela za pripremu i koordinaciju Projekta u okviru Misije Net Zero Cities
Izvjestilac: predsjedavajuća Radnog tijela Dalila  Zečić
24. Izvještaj o radu Komisije Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period oktobar 2021. godine - oktobar 2022. godine
Izvjestilac: predsjednica Komisije  Ermina Ćatić
25. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Program brzog odgovora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo 2022-2025. godina
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
26. Prijedlog zaključka kojim se dozvoljava Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo da, prilikom ostvarenog povrata, kao i prodaje imovine iz pasivnog podbilansa preduzeća iz nadležnosti Kantona Sarajevo, a čija imovina se nalazi na teritoriji država bivših republika SFRJ, za svoje potrebe i troškove proizašle iz tih procesa, zadrži iznos od 15% od postignute kupoprodajne cijene
Izvjestilac: v.d. direktora Adnan Jašarević
27. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za 14. vanrednu sjednicu Skupštine KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
28. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 16. sjednice Skupštine KJKP “SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
29. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 15. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
30. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 8. vanredne sjednice Skupštine KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
31. Informacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u vezi primopredaje dužnosti direktora u JU Kamerni teatar 55 Sarajevo broj: 12-04-34642-7/22 od 20.10.2022. godine
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
32. Informacija o realizaciji plana upisa učenika u prvi razred učenika srednjih škola u školskoj 2022/2023. godini
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
33. Informacija-Skladištenje robnih rezervi u jestivom ulju izvan Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
34. Aktuelna pitanja
                            
P R E M I J E R
Edin Forto

27.10.2022 - 10:00