Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 98. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

98. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 20.10.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine
1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
1.1 Izjašnjenje na Inicijativu zastupnika Elvedina Okerića, pokrenutu na 54. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 27.07.2022. godine, kojom se traži da se za stanove koji su kupljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, te dodijeljeni na korištenje pripadnicima boračke populacije koji su na to imali pravo, a u vlasništvu su Kantona Sarajevo, provede procedura njihove dodjele u vlasništvo trenutnim korisnicima
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2022. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade
4. Prijedlog odluke kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednjoškolski centar Vogošća za imenovanje direktora Škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
7. Prijedlog odluke o dozvoljavanju preknjižavanja izvršenih uplata za uvezivanje i dokup radnog staža za radnike GP „Bosna“ d.d. Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, broj: 03-30-1161/22 od 27.09.2022. godine
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
9. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
10. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.09.2022. do 30.09.2022. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
11. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
12. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu -Šumarski fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Skupštine Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe, Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo i Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Prijedlog zaključka o usvajanju „Koncepta VIII Regionalne konferencije Međunarodne policijske asocijacije (IPA) u organizaciji sa Vladom Kantona Sarajevo, putem Ministarstva unutrašnjih poslova/Uprava policije“, o temi „Krijumčarenje ljudi u pokretu/migranata i borba protiv trgovine ljudima na zapadno balkanskoj ruti-aktuelni izazovi, trendovi i dobre prakse kroz prizmu policijskih snaga“
Izvjestilac: ministar Admir Katica
15. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Odgovor Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo na zahtjev za tumačenje člana 26. i 27. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa, broj: 03-04-02-42482/22 od 17.10.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
16. Prijedlog zaključka kojim se nalaže Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo, KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, KJP „ZOI 84“ d.o.o. Sarajevo, KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - llidža, KJP „Centar Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, Kantonalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo da se odazovu pozivu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i aktivno uključe u akciju “Masovno pošumljavanje na području Kantona Sarajevo”, a u skladu sa tač. II i III Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-38556-10/21 od 21.10.2021. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
17. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Incijativa Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-05-21-42733-1/22 od 17.10.2022. godine za usaglašavanje odredbi entitetskih zakona o vodama koje se odnose na donošenje odluka o zaštiti izvorišta čije se zone zaštite nalaze na području dva entiteta i za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Sarajevsko polje“
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
18. Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja UNDP-a u vezi sa utroškom sredstava koje je Kanton Sarajevo donirao za pomoć Ukrajini
Izvjestilac: šefica Kabineta  Sanja Škuletić-Malagić
19. Prijedlog zaključka o usvajanju Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
20. Informacija o inicijativi za rješavanje obaveza po osnovu Zakona o zaštiti na radu, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
21. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

20.10.2022 - 10:00