Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 97. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

97. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 13.10.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 238., 239. i 240. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke kojom se daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da ustupi oružje, za potrebe instalacije stalne postavke u Muzeju genocida Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke kojom se Kantonu Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko - pravne prirode, i to:
Ugovor o kupoprodaji nekretnina između Beganović (Srđan) Anke kao prodavca i Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje objekat „Kon - Tiki” sa pripadajućim zemljištem i nekretninama u Vogošći, a u svrhu stavljanja u funkciju i preuređenja u spomen obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
4. Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

Iz nadležnosti Vlade

5. Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
6. Prijedlog odluke o visini naknade za davanje šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i za osnivanje prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
7. Prijedlog odluke o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
8. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu na razdjel 11, glava 01, potrošačka jedinica 0001 - Kabinet premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-02-32566/22 od 09.09.2022. godine
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
10. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2023-2025. godinu
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
11. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog (1) v.d. člana Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju jednog (1) člana Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ispred osnivača
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
12. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog (1) v.d. člana Nadzornog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i prijedlog Rješenja o imenovanju jednog (1) člana Nadzornog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu iz reda stručnih radnika zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
13. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog (1) v.d. člana Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju jednog (1) člana Nadzornog odbora Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo ispred osnivača
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana u Školskom odboru Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, predstavnika roditelja
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
15. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Zakona o lokalnoj samoupravi
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, članova i zapisničara Drugostepene disciplinske komisije Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
17. Prijedlog rješenja o naknadi za rad u Komisiji za izradu nacrta Privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje” i za rad u Stručnoj komisiji za izradu nacrta Privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
18. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj za pripremu i izradu Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
19. Prijedlog zaključka kojim se odobrava preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
20. Prijedlog zaključka kojim se odobrava preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove „MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
21. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
22. Aktuelna pitanja                            

P R E M I J E R
Edin Forto

13.10.2022 - 10:00