Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 96.vanredne sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

96. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 21.02.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Nacrt zakona o sudskim taksama
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
3. Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenovnika usluga zajedničke komunalne potrošnje na osnovu Izvještaja neovisnog stručnog tijela
Izvjestilac: ministar Srđan Mandić
                                        

P R E M I J E R
  Edin Forto                                                                                                           
                                 
                                                                          

21.02.2020 - 14:00