Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 96. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M
96. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 06.10.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 92. i 93. redovne i 233., 234., 235., 236. i 237. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo da sufinansira Projekat “Otkup parne lomotive za potrebe Bistričke stanice”
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
4. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu za Kabinet premijera Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
5. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetskog korisnika JU „Narodno pozorište Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
6. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu koja su ostvarena JU „Fond memorijala Kantona Sarajevo“, JU OŠ „Zaim Kolar“ i Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
7. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu JU OŠ „Hasan Kikić“, JU „Narodno pozorište“, JU „Sarajevska filharmonija“, JU „SARTR“, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka i Mašinski fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj javnoj ustanovi „Porodično savjetovalište“ za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministrica  Ivana Prvulović
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za popunu tri upražnjena radna mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
Izvjestilac: sekretar Skupštine Aida Zeković
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: sekretar Vlade Mersiha Šabaredžović-Klačar  
13. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Projekt nabavke za Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo novih službenih motornih vozila
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
14. Informacija o pripremljenosti KJKP „SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja 2022./2023. godinu za područje Kantona Sarajevo, Informacija o pripremljenosti toplifikacionih sistema KJKP „TOPLANE - SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja 2022./2023. godinu i Informacija - Pripremljenost toplifikacionog sistema za sezonu grijanja 2022./2023. godinu, Društva za proizvodnju i distribuciju energetskih medija BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća za područje Općine Vogošća
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Kenan Vehabović
15. Informacija Radnog tijela za izradu prijedloga mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica poskupljenja energenata u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Kenan Vehabović
16. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

06.10.2022 - 10:00