Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 95. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

95. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 22.09.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 91. redovne i 227., 228., 229., 230., 231. i 232. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Amandman Vlade na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica  Naida Hota-Muminović
4. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, JU OŠ “Kovačići” u JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
5. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih primitaka u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetskog korisnika Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
6. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike i to: JU OŠ “Alija Nametak” i JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
7. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike i to: JU “Treća osnovna škola”, JU Centar “Vladimir Nazor”, JU OŠ “Aleksa Šantić” i JU “Srednja građevinsko-geodetska škola”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
8. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to:  JU OŠ “Alija Nametak”, JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević”, JU OŠ “Osman Nakaš”, JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar, JU OŠ “Behaudin Selmanović”, JU OŠ “Aleksa Šantić”, JU OŠ “Sokolje”, JU OŠ “Aneks”, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija i Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to:  JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, JU OŠ “Meša Selimović”, JU OŠ “Fatima Gunić”, JU OŠ “Skender Kulenović”, JU OŠ “Ćamil Sijarić”, JU OŠ “Osman Nuri Hadžić, JU OŠ “Umihana Čuvidina”, JU OŠ “Avdo Smajlović”, i JU OŠ “Mustafa Busuladžić”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za usmjeravanje sredstava u vidu pomoći za sufinansiranje projekata Općine Novo Sarajevo za renoviranje prostorija koje koristi Udruženje RVI - paraplegičara Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti J.U. Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog ljekara - specijaliste opće hirurgije
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za popunu pet upražnjenih radnih mjesta
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
13. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana i Prijedlog rješenja o imenovanju člana u Školskom odboru Javne ustanove Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, predstavnika radnika
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
14. Prijedlozi rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti i prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova
Izvjestilac: ministrica  Naida Hota-Muminović
15. Prijedlog rješenja o razrješenju i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova u Školskom odboru Javne ustanove Prva gimnazija
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
16. Prijedlog rješenja o visini naknade za predsjedavajućeg i članove Radnog tijela za pripremu i koordinaciju projekata u okviru Misije Net Zero Cities
Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić
17. Prijedlog rješenja o obrazovanju Radnog tijela za izradu teksta novog Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: sekretar Vlade Mersiha Šabaredžović-Klačar
18. Prijedlog plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
19. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. godine, za mjesec avgust 2022. godine  
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
20. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.08.2022. do 31.08.2022. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
21. Zbirni Izvještaj Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća o procijenjenim štetama nastalim za vrijeme prirodne nesreće uslijed padavina u periodu 08.11. - 26.11.2021.godine
Izvjestilac: predsjednica Komisije Ilić Vesna
22. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da na ime isplate sudskih izvršnih rješenja, a u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu dostavi nalog Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo za realizaciju istih
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
23. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za 15. sjednicu Skupštine KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
24. Informacija Ministarstva finansija u vezi aktivnosti interresorne radne grupe za analizu Nacrta izvještaja o dubinskoj analizi rashoda Budžeta Kantona Sarajevo i implementaciju usaglašenih preporuka, broj 08-03-12993-4/22 od 08.09.2022. godine
Izvjestilac:  ministar Davor Čičić
25. Informacija o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo za period 20.8.2021. godine do 23.8.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
26. Informacija Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-04-32389/22 od 19.09.2022. godine o licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu u organima javnog sektora Kantona Sarajevo
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
27. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

22.09.2022 - 10:00