Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 93. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M
93. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 08.09.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225. i 226. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

Iz nadležnosti Vlade
3. Prijedlog uredbe o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica  Darja Softić Kadenić
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2022. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Amandman br. 1 Ugovora o rekonstrukciji, sanaciji ili revitalizaciji prve grupe javnih objekata u cilju poboljšanja energijske efikasnosti u okviru Projekta „Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo“ između Kantona Sarajevo - Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i odabranog ponuđača -  firme EKO TEH d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa IV Ugovora o sufinansiranju projekta „Izgradnja sportskog centra Ilijaš – Gradski stadion III faza“ i ovlaštenja ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da potpiše isti
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu - Rektorat Univerziteta - sedam izvršilaca
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo broj: 03-30-546/22 od 19.04.2022. godine
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa četiri lica
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
11. Prijedlog rješenja o formiranju i imenovanju Koordinacionog odbora za provođenje Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad”  iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi “Kantonalni centar za socijalni rad”
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
13. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” i Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana Nadzornog odbora Javne ustanove ”Kamerni teatar 55” Sarajevo
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
15. Izvještaj Radne grupe za analizu duga na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu    
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
16. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Prostorna osnova sa osnovnom koncepcijom Prostornog plana područja posebnog obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići“
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
17. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-9-19-4681/22 od 30.08.2022. godine, s ciljem poduzimanja aktivnosti izgradnje letilišta na lokaciji lijeve obale rijeke Željeznice, uzvodno od Sokolović Kolonije, Općina Ilidža
Izvjestilac: po ovlaštenju premijera, ministar Omer Osmanović
18. Informacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u vezi primjene člana 15. stav (1) tačka c) alineja 4) Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
19. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

08.09.2022 - 10:00