Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 87. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

87. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28. jula 2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 08:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 82. i 83. redovne i 207., 208., 209., 210., 211. i 212., vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
3. Nacrt zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
4. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: premijer Edin Forto
5. Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Izvještaj o poslovanju KJKP “SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Izvještaj o poslovanju KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Izvještaj o poslovanju KJKP “TOPLANE - SARAJEVO” d.o.o. za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. godinu (zbirno)
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

 Iz nadležnosti Vlade
10. Prijedlog odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
11. Prijedlog odluke kojom se odobrava isplata novčanih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa pozicije Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, u svrhu promocije aktivnosti koje realizuje Savez nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
12. Prijedlog odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja kroz implementaciju Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem omogućavanja javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II – Podprojekat Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana  Prvulović
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice broj: 13-01-30-27876/22 od 25.07.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
14. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, JU „Druga gimnazija“, JU „Gimnazija Obala“, JU „Muzej Sarajeva“ i Univerzitet u Sarajevu-Orijentalni institut
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Ministarstva Zejna Avdić
15. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: Ministarstvo privrede, JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU OŠ „Nafija Sarajlić“, Katolički školski centar Sarajevo – osnovna škola, JU „Prva osnovna škola“, JU „Peta osnovna škola“,  JU Centar „Vladimir Nazor“, JU OŠ „Zaim Kolar“, JU OŠ „Osman Nakaš“, JU OŠ „Šip“, JU „Srednja škola primijenjenih umjetnosti“, JU „Muzej Sarajeva“, JU „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet i Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Ministarstva Zejna Avdić
16. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Hrasno“, JU „Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo“, JU OŠ „Osman Nakaš“, JU OŠ „Behaudin Selmanović“, JU OŠ „Meša Selimović“, JU OŠ „Fatima Gunić“, JU OŠ „Aleksa Šantić“, JU OŠ „Skender Kulenović“, JU OŠ „Ćamil Sijarić“, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, JU OŠ „Umihana Čuvidina“, JU OŠ „Avdo Smailović“, JU OŠ „Mustafa Busuladžić“, JU OŠ „Sokolje“, JU OŠ „Aneks“
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Ministarstva Zejna Avdić
17. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Podlugovi“ i JU „Četvrta osnovna škola“
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Ministarstva Zejna Avdić
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo na Predprojekt proširenja ski staza i trasa lifta: Babin do-Vrh Bjelašnice, ŠGP “IGMANSKO” GJ “Igman”, odjeli: 99, 100, 101, 102 i 103., broj: 0304-2664-1/22 od 19.07.2022. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Hašim Spahić“ Ilijaš Sarajevo, za imenovanje direktora
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje novog ugovora između Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo i KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo o skladištenju i zanavljanju robnih rezervi u energentima
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
21. Prijedlozi rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova i prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Anexa II Sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II - Podprojekt Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministrica  Ivana Prvulović
23. Informacija po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-25536-2/22 od 06.07.2022. godine o primjeni Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
24. Informacija Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo o izvršenju presuda suda zbog naknade štete na osnovu ugriza pasa lutalica broj: 05-07-4077/22 od 20.06.2022. godine
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra, sekretar Kenan Vehabović
25. Informacija o inicijativi za rješavanje obaveza po osnovu Zakona o zaštiti na radu, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-04-25724/22 od 28.06.2022. godine
Izvjestilac: po ovlaštenju šefa Ureda, Faruk Šahbegović
26. Aktuelna pitanja

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA
ministrica Aleksandra Nikolić

28.07.2022 - 08:00