Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 85. vanredne sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - prečišćeni tekst i 37/14) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

85. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 05.11.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu      studijsku godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na isplatu novčane naknade za rad u Komisiji za     realizaciju Programa  aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje   otpadom “Smiljevići” u Sarajevu za 2020. godinu
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč
3. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih primitaka u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
4. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike JU OŠ “Alija Nametak” i JU “Prva       gimnazija”
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet   Kantona Sarajevo za budžetskog korisnika JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
6. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike  JU OŠ “Mustafa Busuladžić” i JU “Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije”
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
7. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona      Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ “Hašim Spahić, JU “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, JU Sedma osnovna škola, JU Centar “Vladimir Nazor”, JU OŠ “Mirsad Prnjavorac”, JU OŠ “Meša Selimović”, JU srednjoškolski centar Vogošća  i ”JU Muzej “Alija Nametak”
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
8. Prijedlog odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu - JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“,  Univerzitet u Sarajevu – Akademija scenskih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu – Akademija scenskih umjetnosti,  Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet,  Univerzitet u Sarajevu –Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu – Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i JU Muzej „Alija Izetbegović“
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
9. Prijedlog zaključka o inicijativi da na osnovu postojećeg ugovora sa KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za četiri gradske općine, može davati naloge za izvođenje radova u skladu sa uslovima i predmetom potpisanog ugovora na području općine Ilidže iz nadležnosti Ministartsva saobraćaja – Direkcije za puteve

10. Izvjestilac: ministar Adi Kalem
                                                                    

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA  
Ministar Anis Krivić    

05.11.2020 - 11:00