Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 83. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M
83. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.06.2022. godine u prostorijama Konjičkog centra “Lazy Horse”, Aleksići bb, Tarčin, Hadžići sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 80. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).
Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i na Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o obezbijeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
4. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
5. Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2021. godine
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić

Iz nadležnosti Vlade
6. Prijedlog programa rada Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
8. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Druga gimnazija“, JU „Srednja škola metalskih zanimanja“ i JU „Srednja građevinsko-geodetska škola
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „Alija Nametak“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
10. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Srednje“ Ilijaš, JU OŠ „Isak Samokovlija“, JU OŠ „Hasan Kaimija“, JU „Šesta osnovna škola“, JU „Sedma osnovna škola“, JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ i JU OŠ „Zajko Delić“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
11. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Čengić Vila I“, JU OŠ „Malta“, JU OŠ „Hrasno“, JU OŠ „Velešićki heroji“, JU OŠ „Kovačići“, JU “Osnovna muzička i baletska  škola Novo Sarajevo“ i JU Centar „Vladimir Nazor“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
12. Prijedlog odluke izmjeni Odluke o odobravanju prenamjene preostalih neutrošenih sredstava iz kredita Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i 2019. godinu broj: 02-04-20333-6/22 od 19.05.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih - Javna ustanova Srednja ugostiteljsko - turistička škola Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
14. Prijedlog odluke o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida  Hota-Muminović
15. Prijedlog Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, da sufinansira projekt “Doček Nove 2023. godine u gradu Sarajevu” u saradnji sa Gradskom upravom - Grad Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja broj: 04-04-20679/22 od 02.06.2022. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva"  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
19. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog državnog službenika i tri namještenika, na upražnjena radna mjesta  
Izvjestilac: ministica Darja Softić Kadenić
20. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
21. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između budžetskih korisnika
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
22. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između budžetskih korisnika - UNSA
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
23. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima za period april - juni 2022. godine (II kvartal)
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
24. Prijedlog zaključka o prihvatanju Pisma namjere firme Starmen Dooel iz Skopja za organizaciju koncerata A klase  
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
25. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za 7. sjednicu Skupštine KJP „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o Sarajevo-Ilidža, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
26. Prijedlog zaključka o donošenju Procjene ugroženosti područja Kantona Sarajevo od prirodnih i drugih nesreća
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
27. Informacija o organizaciji javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo u uslovima opasnosti od širenja virusa COVID 19 i obustave tramvajskog saobraćaja za vrijeme rekonstrukcije tramvajske pruge
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
28. Informacija zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo broj: 03-4-5009/22 od 27.05.2022. godine o problematici uklanjanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici Grbavička 62-68 i izgradnji zamjenskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
29. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

16.06.2022 - 10:00