Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 82. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

82. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.06.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 79. redovne i 198. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
3. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“, sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
4. Izvještaj o radu za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01 - 31.12.2021. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

Iz nadležnosti Vlade

5. Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja za izmjenu Uputstva o primjeni Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva finansija Kantona Sarajevo da potpiše Memorandum o razumijevanju između Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena - UN Women i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
8. Prijedlog odluke o broju i strukturi studenata/kandidata za upis u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022./2023. godini
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
9. Prijedlog odluke o postojanju društveno-ekonomske opravdanosti osnivanja privatne srednje škole pod nazivom Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo - QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota Muminović
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Saburina“ za imenovanje direktorice Škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota Muminović
11. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministica Naida Hota Muminović
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, da sufinansira projekat Sedmog regionalnog foruma inovacija, tehnologija i poduzetništva “Sarajevo Unlimited 2022”
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
13. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
14. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju  
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odricanje od prava preče kupnje dobra kulturne baštine - nekretnine u ulici Oprkanj, Općina Stari Grad Sarajevo
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
16. Prijedlog  odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Sarajevu, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sedam uposlenika, na upražnjena radna mjesta
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
17. Prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja Digitalne platforme Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Dino Šehović  
18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju šefa Ureda Faruk Šahbegović
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da izvrši transfer novčanih sredstava na račun Općine Stari Grad u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji Projekta sanacije i monitoringa klizišta na lokalitetu Općine Stari Grad broj: 03-45-4770/22 od 20.05.2022. godine
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da izvrši transfer novčanih sredstava na račun Općine Stari Grad u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji Projekta sanacije i monitoringa klizišta na lokalitetu Općine Stari Grad broj: 03-45-4772/22 od 20.05.2022. godine
Izvjestilac: direktorica  Belma Barlov
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa dva lica
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za prijem tri pripravnika u radni odnos
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
23. Prijedlog rješenja o imenovanju Neovisnog stručnog tijela Vlade Kantona Sarajevo za validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene karte u javnom gradskom prevozu u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju interresorne radne grupe za analizu Nacrta izvještaja o dubinskoj analizi rashoda Budžeta Kantona Sarajevo i implementaciju usaglašenih preporuka broj: 02-05-33857-23/19 od 19.09.2019. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
25. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja Vlade Kantona Sarajevo o formiranju Stručne komisije za izradu Nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje” broj: 02-04-7973-5/22 od 03.03.2022. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
26. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Inicijativa Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u vezi primjene člana 18. Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
27. Prijedlog zaključka kojim se daje preporuka budžetskim korisnicima da zaposlenicima isplate naknadu za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2022. godinu  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
28. Prijedlog zaključka kojim se izuzima od primjene Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-79-7.1/22 od 06.01.2022. godine po zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
29. Informacija Ministarstva finansija u vezi aktivnosti interresorne radne grupe za analizu Nacrta izvještaja o dubinskoj analizi rashoda Budžeta Kantona Sarajevo i implementaciju usaglašenih preporuka, broj: 08-03-12993-1/22 od 02.06.2022. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
30. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
 Edin Forto

09.06.2022 - 10:00