Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 81. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M
81. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.06.2022. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo-mala sala broj 129/I.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 78. redovne i 193., 194., 195., 196. i 197. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove “Srednja medicinska škola” Sarajevo, na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odrasllih
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu nadogradnje Diplomatsko – konzularnog predstavništva, objekta A-6
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kantona Sarajevo/Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, s jedne strane i Seada Serhatlića s druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov

Iz nadležnosti Vlade
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu na razdjel 22, glava 02, potrošačka jedinica 0006 –  JU Međunarodni teatarski festival scena MESS
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove ,,Druga osnovna škola“ Ilidža za imenovanje direktora Škole  
Izvjestilac:  ministrica Naida Hota Muminović
11. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac:  ministrica Naida Hota-Muminović
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet, jedan izvršilac
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme pet  radnika u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog namještenika, na upražnjeno radno mjesto
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Uprava policije i to 23 državna službenika i 13 namještenika
Izvjestilac: ministar Admir Katica
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj javnoj upravi za zaštićena prirodna područja za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
17. Prijedlog odluke kojom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu sa pozicije Kabineta premijera - Transfer Međureligijskom vijeću
Izvjestilac: šefica Kabineta  Sanja Škuletić-Malagić
18. Prijedlog odluke kojom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu sa pozicije Kabineta premijera - Transferi vjerskim zajednicama
Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Uprave za šumarstvo na period od pet godina
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
21. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola ,,Grbavica II“
Izvjestilac: ministrica Naida Hota Muminović
22. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Prijedlog liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine i prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
23. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Prijedlog liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine i prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, broj: 02-04-21805-40.1/21 od 20.05.2021. godine, 02-04-43454-36.1/21 od 02.12.2021. godine i 02-04-10691-40.1/22 od 17.03.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Ivana  Prvulović
24. Prijedlog zaključka kojim se obavezuju javne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo kao i zdravstvene ustanove kojima je osnivač ili suosnivač drugi nivo vlasti, a koje posluju na području Kantona Sarajevo, da za zapošljavanje kadra, za koji su izvor finansiranja sredstva iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, prethodno pribave odluku Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, odnosno saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, a kojom se potvrđuje da su obezbijeđena finansijska sredstva za zapošljavanje traženog kadra
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
25. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
26. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godina, za mjesec april 2022. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
27. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.04.2022. do 30.04.2022. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Admir Katica
28. Aktuelna pitanja

P R E M I J ER
Edin Forto 

02.06.2022 - 09:00