Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 59. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

59. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 20.02.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 57. redovne sjednice i 58. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP “GRAS“ d.o.o.     Sarajevo za period 01.10.2019. godine do 01.01.2020. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2020. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade
4. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na dopunu broj 1. prilog B amandmana 1. Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Kantona Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša     
Izvjestilac: ministar Damir Filipović
5. Prijedlog odluke o imenovanju koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
6. Prijedlog liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po javnom pozivu od 21.12.2019. godine, Prijedlog liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po javnom pozivu od 21.12.2019. godine ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po javnom pozivu od 21.12.2019. godine i Prijedlog liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu  sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po javnom pozivu od 21.12.2019. godine
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
7. Prijedlog rješenja o obrazovanju radne grupe za izradu smjernica djelovanja u situacijama rodno zasnovanog nasilja u migrantsko – izbjegličkoj populaciji          
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
8. Prijedlog rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti direktorice Direkcije za turizam u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
9. Prijedlog rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti direktorice Direkcije za turizam u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
10. Izvještaj o popisu novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa, podračuna, blagajne, kantonalnih taksenih maraka i mjenica Kantona Sarajevo na dan 31.12.2019. godine
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
11. Prijedlog odgovora na preporuku ombudsmana/ombudsmena BiH i prijedloga rješenja po žalbi Arslana Suljovića
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

12.Prijedlog odgovora Vlade Kantona Sarajevo sa traženom dokumentacijom, a po zahtjevu institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA- 05-688/19 od 11.02.2020. godine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
13. Prijedlog izjašnjenja u vezi žalbe na nepravilnosti u proceduri razrješenja direktora Kantonalne uprave civilne zaštite broj: Ž-SA-05-1419/19 od 20.01.2020. godine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
14. Prijedlog zaključka o prihvatanju dnevnog reda za drugu sjednicu skupštine preduzeća      u KJP Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućim uputama         
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
15. Prijedlog zaključka o prihvatanju ponude o provedenom postupku Mirovnog vijeća u vezi sa utvrđivanjem teksta ponude izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” za popunu upražnjenog radnog mjesta “stručni saradnik za psihološke poslove” 1 (jedan) izvršilac
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite KS za popunu upražnjenih radnih mjesta “sekretar Uprave” 1 (jedan) izvršilac i “glavni kantonalni inspektor civilne zaštite” 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme    
Izvjestilac: v. d. direktor Kemal Cacan
18. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić     
19. Aktuelna pitanja

                                                                                                                                                     P R E M I J E R
                                                                                                                   
                                                                                                                                                           Edin Forto

20.02.2020 - 10:00