Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 48. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

48. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.10.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 45. redovne i 122. i 123. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
4. Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt  ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F9, izgrađenom u naselju Lužani, općina Ilidža, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Elme Avdić, kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt  ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi grad Sarajevo, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Alema Alagića, kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju sgalasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi grad Sarajevo, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i  Denisa Haskovića, kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi grad Sarajevo, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Edhema Karovića, kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi grad Sarajevo, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i  Edina Demirovića, kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade
10. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke opreme za potrebe KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo, a u okviru kreditnih sredstava odobrenih kod Razvojne banke Federacije BiH u 2021. godini
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
11. Prijedlog odluke o dopuni Registra objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo i objekata koji na krovu i fasadi imaju materijale na bazi azbesta
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti  KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo  za prodaju gornjeg stroja tramvajske pruge - demontiranih armiranih betonskih pragova
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za službeno putovanje šefice Kabineta premijera
Izvjestilac: premijer Edin Forto
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta tri državna službenika u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti šefici Kabineta premijera Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu
Izvjestilac: šefica kabineta Sanja Škuletić Malagić
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu  
Izvjestilac: sekretar Skupštine Zeković Aida
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
19. Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić
20. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna muzička škola Ilidža i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna muzička škola Ilidža
Izvjestilac: ministrica Naida Hota – Muminović
21. Prijedlog rješenja o naknadi Koordinacionom timu za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu –  ispred osnivača
Izvjestilac: ministrica Aleksandra Nikolić
23. Treća izmjena i dopuna Programa rada i Finansijskog plana Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
24. Izvještaj o rezultatima javne rasprave na Nacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021/2027.  
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
25. Prijedlog zaključka kojim se prihvata tekst Aneksa II Ugovora o sufinansiranju projekta „Izgradnja sportskog centra Ilijaš" – Gradski stadion II faza“ i ovlaštenja ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da isti potpiše
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
26. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 8. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
27. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 5. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
28. Informacija o organizaciji javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo u uslovima opasnosti od širenja virusa COVID - 19  
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
29. Informacija o provedenom Recertifikacijskom auditu 2021. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: po ovlaštenju šefa Ureda Faruk Šahbegović
30. Aktuelna pitanja.
                                

P R E M I J E R
 Edin Forto

28.10.2021 - 10:00