Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 46. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

46. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.10.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 44. redovne i 117. i 118. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt      ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Samije Sibalo, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu Lamela 1, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, zaključenog između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Zumrete Šabotić, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na zaključivanje Ugovora o snadbijevanju električnom energijom za tržišno snadbijevanje sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo                                           
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Projekt uređenja i djelimičnog proširenja ski staza i čišćenja trase ski lifta na Bjelašnici na parcelama k.č. broj 3102/2, k.č. broj 3082/32 i k.č. 3082/20 - Katastarske općine Presjenica, Kantonalnom javnom preduzeću za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo            
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
8. Prijedlog odluke o usvajanju izmijenjenog Programa utroška sredstava za nabavku stalnih sredstava utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu na razdjelu 1302 JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za aktiviranje mjenice - serijski broj: AF7226448, izdate od strane "Amina trade" d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Historijski arhiv Sarajevo za prodaju službenog motornog vozila, javnom licitacijom
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj: 05/01-30-29375-3/21
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog ljekara specijaliste endokrinologije - dijabetologije u J.U. Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 7 (sedam) radnika
Izvjestilac: ministar Haris Vranić  
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme tri radnika u JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo i to: jednog diplomiranog ekonomiste,  jednog  informatičara programera jedne medicinske sestre  
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
16. Prijedog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja za popunu tri radna mjesta putem javnog konkursa na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći da izvrši plaćanje troškova službenog putovanja i kotizacije za stručno obrazovanje dva pravna zastupnika Zavoda
Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović
18. Program javnih investicija Kantona Sarajevo za 2022-2024. godinu 

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
19. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2021. godine
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
20. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju interresorne grupe za izradu Zakona o komunalnoj policiji
  Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
21. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za organizaciju zimskog programa/festivala 2021- 2022. godine
Izvjestilac: šef Službe za protokol i press Nenad Marilović
22. Prijedlog zaključka kojim se predlažu izmjene Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
23. Prijedlog zaključka o prihvatanju poziva sa predloženim dnevnim redom za 6. sjednicu Skupštine KJP "ZOI '84" OCS d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom  
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
24. Prijedlog zaključka o donaciji koncentrovanog alkohola za dezinfekciju zdravstvenim ustanovama koje imaju najveći priliv i kontakt sa oboljelim od infekcije COVID-19         
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
25. Prijedlog zaključka za obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: šef Službe za protokol i press Nenad Marilović
26. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (revizija diploma) broj: 02-05-43114-18/19 od 13.12.2019. godine

Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
27. Informacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o sklanjanju pasa lutalica s ulice, broj: 07-03-11-31189-6/20 od 03.09.2021. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
28. Aktuelna pitanja
       
P R E M I J E R
Edin Forto

14.10.2021 - 11:30