Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 42. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

42. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 19.11.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:10 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13., 34., 40. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo i 88. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).  

 

 Iz nadležnosti Skupštine

 

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2.Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu

Izvjestilac: ministrica Mersa Kustura

3.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, s jedne strane i „Trust-invest“ d.o.o. Sarajevo, s druge strane

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

4.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine/stana u ul. Zagrebačka br. 35, Općina Novo Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Meline Karić, kao kupca nekretnine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

5.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-34", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,               demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca, i Alise Zeherović, kao kupca nekretnine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

6.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog dluke o davanju saglasnost na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-93", izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Pazelja Ermina, kao kupca nekretnine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

7.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi grad Sarajevo, zaključen između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, kao prodavca i Emine Bilalović, kao kupca nekretnine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

8.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina-stana i garažnog boksa u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, prodavca i Kamenica- Korjenić Amara, kupca nekretnine

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

9. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2020. godine

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

10. Izvještaj Vlade Kantona Sarajevo sa mišljenjima i stavovima u vezi prijedloga za  izglasavanje  nepovjerenja Vladi Kantona Sarajevo

Izvjestilac: premijer Kantona Sarajevo i resorni ministri

Iz nadležnosti Vlade

11.Prijedlog odluke za prenamjenu sredstava sa posebnog računa legalizacije građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera za potrebe izolatorija “Adaptacija i rekonstrukcija bivšeg Armijskog medicinskog cenetra u Sarajevu”

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izradu dopune Elaborata eksproprijacije Prve  transverzale na lokaciji nadvožnjak “Grand”

Izvjestilac: ministar Adi Kalem

13.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera i nabavke građevina utvđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2020. godine

Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

14.Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godine za budžetske korisnike, i to:  JU „Fond memorijala Kantona Sarajevo“, JU OŠ “Alija Nametak”, JU OŠ “Safvet-beg Bašagić”, JU OŠ “Nafija Sarajlić”, JU “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju”, JU Srednja zubotehnička škola, Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezike, JU “Kantonalni centar za socijalni rad i KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba   

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

15.Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike, i to:  JU OŠ “Podlugovi”,  JU OŠ “Isak Samokvlija”, JU OŠ “Hasan Kičić”, JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubuški”, JU “Prva gimnazija”, JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija, JU “Biblioteka Sarajevo” i JU Muzej “Alija Izetbegovića”  

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16.Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. za budžetske korisnike i to: JU “Prva osnovna škola”, JU OŠ “Skender Kulenović”, JU OŠ “Hamdija Kreševljaković”, JU “Prva bošnjačka gimnazija”, JU “Srednja mašinska tehnička škola”, JU “Srednja škola za saobraćaj i komunikacije”, JU “Željeznički školski centar” i JU “Djeca Sarajeva    

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

17.Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu za budžetske korisnike JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i JU Muzej “Alija Izetbegović”  

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

18.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-41423-1.2/20 od 24.10.2020. godine

Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Jasna Agić

19.Prijedlog odluke o hitnom ustupanju 4 (četiri) vozača  KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Jasna Agić 

20.Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d predsjednika i v.d članova Upravnog odbora Fonda    Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djeee boraea, poginulih boraca i    poginulih civila-žrtava rata “IKRE”

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

21.       Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d predsjednika i v.d članova Nadzornog odbora Fonda  Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i   poginulih civila-žrtava rata “IKRE”

Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

22.       Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Školskog odbora – predstavnika roditelja i Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Školskog odbora –predstavnika roditelja Javne ustanove Srednja medicinska škola Jezero

Izvjestilac: ministar Anis Krivić

23.Prijedlog zaključka o prihvatanju Završnog izvještaja o završetku Projekta nabavke medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo  finansiranim sredstvima, obezbijeđenih emisijom obveznica

Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Jasna Agić

24.Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative za otkup nekretnina označenih kao k.č 219, k.č 220, i k.č 221 upisanih u zk.ul.br. 3 K.O. Vrelo Bosne i PL.br. 338 K.O. Vrelo Bosne od prodavaoca Majkić Ljubinke, Vuković Željke, Arsenić Olge, Majkić  Jadranke, Soknić Drage, Soknić Zorana i Soknić Ranke zastupanih po punomoćniku Majkić Ljubinki i nekretnine označene kao k.č. 206 upisana u zk.ul.br. 5 K.O. Vrelo Bosne i PL. br. 334 K.O. Vrelo Bosne od prodavaoca Soknić Drage, Soknić Zorana i Soknić Ranke, zastupanih po punomoćniku Majkić Ljubinki.

Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

25.Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tužbu tužitelja Nermina  Pećanca

Izvjestilac: ministrica Jasna Agić

26.Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje hitne vanredne sjednice   Skupštine KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adi Kalem

27.Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade  Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč

28.Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o implementaciji ino i domaćih kreditnih sredstava obezbijeđenih iz kredita kod Razvojne banke Federacije BiH u 2019. godini, sredstava obezbijeđenih emisijom obveznica u 2017. godini, te kapitalnih projekata finansiranih iz ino-kreditnih sredstava u 2020. godini

Izvjestilac: privremeni vršilac funkcije ministra Jasna Agić

29.  Informacija o kapitalnim projektima iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta   Kantona Sarajevo koji se sufinansiraju iz kreditnih sredstava Kantona Sarajevo za 2020. godinu   

Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić 

30.Aktuelna pitanja

 

PREMIJER

Mario Nenadić

19.11.2020 - 09:10