Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 40. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

40. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.09.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 35., 36., 37., 38. i 39. redovne, 101. i 102. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

 Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu „3C”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Jažić Amirudin, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu „B1-A”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Zolota Havka i Zolota Nezira, kupci nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3C", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Išerić Mirza, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-A", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca,  ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Lagarija Vahida, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o cijenama korištenja javnih parkinga (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/19)
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Prijedlog odluke o organizaciji Prijemno-trijažnog centra u J.U.K.S Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, za pacijente koji se upućuju na hospitalizaciju iz Covid Centra i ambulanti J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju ministra sekretar Isić Amra
8. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Školskog odbora predstavnika roditelja Javne ustanove Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Školskog odbora predstavnika roditelja Javne ustanove Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida
9. Prijedlog zaključka o utvrđivanju koeficijenta jedan (1) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima za period juli - septembar 2021. godine (III kvartal) u okviru pozicije “614200 Tekući transferi pojedincima DAM022 Novčana egzistencijalna naknada DB“ planirane Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
10. Prijedlog zaključka o formiranju interresorne grupe za izradu Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
11. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje šeste (6) sjednice Skupštine KJKP „Sarajevogas” d.o.o. sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
12. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje 7. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
13. Prijedlog zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje 7. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
14. Aktuelna pitanja

                                
PO OVLAŠTENJU PREMIJERA

ministar Davor Čičić

09.09.2021 - 10:00