Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 40. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

 40. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 06.11.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 37. i 38. redovne i 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83. i 84. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine

1.    Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2.    Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt  ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca  i Suada Beširevića, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar  Faruk Kapidžić
3.    Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Alme Tuhčić, kao kupca nekretnine
Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić
4.    Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2020. godine
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

Iz nadležnosti Vlade

5.    Prijedlog odluke o prihvatanju Teksta prijedloga Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
6.    Prijedlog izmjene i dopune pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje  
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
7.    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne Predškolske ustanove „Maslačak”
Izvjestilac: ministar Anis Krivić
8.    Prijedlog odluke o dopuni i izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za sigurnost saobraćaja  na cestama u Kantonu Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Adi Kalem
9.    Prijedlog odluke o izuzeću od primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo za budžetskog korisnika Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” u cilju obuke uposlenika u oblasti zaštite od požara
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
10.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za isplatu naknade vanjskim članovima za rad u Komisiji  za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za 2020. godinu
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
11.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo za plaćanje kotizacije za učešće dva državna službenika na seminaru
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
12.    Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo o provođenju postupaka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Jasna Agić
13.    Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine
Izvjestilac: ministar Draško Jeličić
14.    Prijedlog rješenja o imenovanju stručnog Tima za provođenje projekta „Program praćenja, prevencije i liječenja oboljelih od PTSP u Kantonu Sarajevo“
Izvjestilac: po ovlaštenju vršioca funkcije ministra, sekretar ministarstva Amra Isić
15.    Prijedlog zaključka kojim se odobrava Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da sufinansira projekte prevencije sanacije klizišta na području općina Centar, Novo Sarajevo i Vogošća
Izvjestilac: pomoćnica direktora Elma Bećirović
16.    Prijedlog zaključka kojim se odobrava Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da sufinansira projekte prevencije i sanacije korita vodotoka na području općina Vogošća, Ilijaš i Trnovo
Izvjestilac: pomoćnica direktora Elma Bećirović
17.    Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućim uputama punomoćnicima Vlade Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč
18.    Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 7. redovne sjednice Skupštine KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac:ministrica Nihada Glamoč
19.    Aktuelna pitanja

   PO  OVLAŠTENJU PREMIJERA

          Ministar Anis Krivić

06.11.2020 - 08:00