Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 34. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)
 
S A Z I V A M
 
34. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 29.07.2021. godine na Vrelu Mošćanice sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D
 
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 87. i 88. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).
 
Iz nadležnosti Skupštine
 
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području     Kan-tona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
3. Nacrt Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo 
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
4. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo 
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
5. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu 
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Izvještaj o poslovanju KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7. Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“  d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2020. godinu
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji na realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem i davanju saglasnosti Ministrici za odgoj i obrazovanje da potpiše navedeni Sporazum
Izvjestilac:  ministrica Hota – Muminović Naida
10. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2020. godinu (zbirno)
Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida
11. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta ''Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo’’ 01.06.-25.07. 2021. godine
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
 
Iz nadležnosti Vlade
 
12. Prijedlog Odluke o zaduženju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za provođenje  svih aktivonsti vezanih za Hladni lanac i transport vakcina za vakcinaciju protiv COVID-19 u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
13. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstva tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida
15. Prijedlog Odluke kojom se provodi mjera osiguranja određena Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 912674 21 Mo od 13.07.2021. godine i Zaključkom Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 I 917783 21 I od 14.07.2021. godine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
16. Prijedlog Odluke o usvajanju „Studije poboljšanja energetske efikasnosti domaćinstava koja koriste osobe u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo“, obezbijeđene od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), a koju je izradio Konzorcij „Enova d.o.o. Ceteor d.o.o.
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
17. Prijedlog Odluke o sufinasiranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području       Kantona Sarajevo, sa Liste čekanja JU „Djeca Sarajeva” za školsku godinu 2021./2022.
Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o obavljanju usluga i  sufinasiranju željezničkog putnog saobraćaja na relaciji Hadžići (Pazarić)-Željeznička stanica Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
19. Prijedlog Odluke o dopuni Pravila o uslovima prodaje i načinu formiranja cijena usluga KJKP "Tržnice-pijace" d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
20. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost Udruženju ''Ex-Yu Rock Society'' za korištenje grba Kantona Sarajevo na informativno-promotivnom materijalu projekata ''Ex-Yu Rock  muzej'' i ''Muzički kulturni centar''
Izvjestilac: premijer Edin Forto
21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da planira sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
22. Prijedlog Odluke o radnoj stanici u Kantonu Sarajevo 
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
23. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje rang liste kandidata za izbor i imenovanje           direktora Kantonalne uprave civilne zaštite  
Izvjestilac: predsjednik Komisije Asim Ajanović
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite
Izvjestilac: premijer Edin Forto
25. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Radnog tijela za provođenje projekata u oblasti digitalizacije javne uprave u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
26. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata tekst Ugovora o povjerljivosti koji se zaključuje       između Vlade Kantona Sarajevo i kompanije AEROPHILE s.a.s. Pariz, Francuska, zastupane po punomoćniku Jogić Adiu advokatu iz Sarajeva
Izvjestilac: premijer Edin Forto
27. Prijedlog Zaključka o primjeni naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva usvojenih na 274. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj dana 15.07.2021. godine
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
28. Izvještaj o vanrednom popisu imovine, obaveze i potraživanja Univerziteta u Sarajevu, za period januar-juni 2021. godine
Izvjestilac: sekretar Ministarstva Trajkov Belma
29. Prijedlog Zaključka za odobravanje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da sa zaliha robnih rezervi, bez naknade, isporuči Kantonalnoj javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja, prehrambene artikle
Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana
30. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata prijedlog odgovora na Zahtjev za vanredno              preispitivanje sudske Odluke, Zulčić Senada
Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja
31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Službi za protokol i press putem internog oglasa, Viši referent za poslove kontakt centra, dva  (2)      izvršioca
Izvjestilac: šef Službe za protokol i press Nenad Marilović
32. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za 3. (treću) sjednicu Skupštine KJP Centar   „Skenderija” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona        Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
33. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za III vanrednu sjednicu Skupštine KJKP "Pokop” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo  
Izvjestilac:ministar Enver Hadžiahmetović
34. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za 2. vanredne sjednicu Skupštine KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
35. Aktuelna pitanja
 
P R E M I J E R
Edin Forto
 
 
29.07.2021 - 10:00