Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 33. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

 

S A Z I V A M

 

33. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 22.07.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem 

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 83., 84., 85., 86. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta 

3. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu 

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

4. Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu  

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

5. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida

6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Srna Džemila, kupac nekretnine 

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke  o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "B1-B", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Salkić Ermina, kupac nekretnine 

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

8. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3-B", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Šljivić Midhat, kupac nekretnine  

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "K-91", izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Halilčević Almasa, kupac nekretnine 

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

10. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu "3-D", izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, prodavac i Čavčić Kenan, kupac nekretnine 

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

11. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2021. godine 

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 

Iz nadležnosti Vlade

 

12. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o dodjeli novčanog iznosa namjenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite

Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

13. Prijedlog Odluke kojim se usvaja Projekat nabavke vozila za potrebe JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za prevoz pacijenata na hemodijalizu 

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja društveno - ekonomske opravdanosti osnivanja privatne srednje škole pod nazivom QSI International School of Sarajevo - Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida 

15. Prijedlog Odluke kojom se prihvata prijedlog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida

16. Prijedlog Odluke o kriterijima za sufinasiranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, sa Liste čekanja JU „Djeca Sarajeva”

Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida

17. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost Kantonalnom sudu u Sarajevu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog namještenika 

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić 

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-27342 od 06.07.2021. godine 

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

19. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d.predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

20. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva” i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva” 

Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida 

21. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Djeca Sarajeva” i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Djeca Sarajeva” 

Izvjestilac: ministrica Hota – Muminović Naida 

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana

23. Prijedlozi Rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Vlade Kantona Sarajevo, akt broj: 02/04-19-654/21 od 08.07.2021. godine kojima je odlučeno po žalbama Arnautović Vedada, AME d.o.o. Breza i UR Slastičarna & Ćevabdžinice „LALO“

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja 

24. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2021. godine 

Izvjestilac: ministar Davor Čičić 

25. Izvještaj o stanju zaliha robnih rezervi na dan 30.06.2021. godine 

Izvjestilac: direktorica Pekić Jelena

26. Prijedlog Zaključka za umanjenje sredstava na poziciji 2.5.1.1 Finansijskog plana Zavoda “JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu’’ za iznos bruto plaće i naknade za 1 (jednog) ljekara specijalistu pedijatra, a uvećanje naknada za pružanje zdravstvene zaštite na pozicijama zdravstvene ustanove u kojoj će se izvršiti zasnivanje radnog odnosa navedenog radnika, a prema parametrima obračuna naknada za zdravstvene ustanove

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

27. Prijedlog  Zaključka o prihvatanju  poziva  za 3. sjednicu Skupštine KJP “PD Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

28. Prijedlog zaključka o prihvatanju dnevnog reda za 4 (četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine KJP “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

29. Aktuelna pitanja:

 
P R E M I J E R 
Edin Forto
 
22.07.2021 - 10:00
Slika: