Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

 

S A Z I V A M

 

32. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.07.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

         

         Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 26., 27., 28., 29., 30. i 31. redovne  i 81. i 82. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sportu 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo  

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida 

4. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju   

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida 

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem  obrazovanju  

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida 

6. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2021. godine 

Izvjestilac: ministar Admir Katica 

 

Iz nadležnosti Vlade

 

7. Prijedlog Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Izvjestilac: premijer Edin Forto

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2021. godinu 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić 

9. Prijedlog  Odluke  o dopuni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić 

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Pravila Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo (broj: 01-17-1/21 od 01.07.2021. godine) 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić 

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo“ za razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo“ 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić 

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti  v.d. Upravnom odboru Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo" za imenovanje direktora Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo" 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić 

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo v.d. Upravnom odboru   Javne ustanove "MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS" za razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS" 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić 

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo v.d. Upravnom odboru    Javne ustanove "MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS" za imenovanje direktora Javne ustanove "MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS" 

Izvjestilac: ministar Samir Avdić 

15. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog namještenika, na poslovima Viši referent-tehnički sekretar 

Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić 

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta za potrebe Direkcije za puteve, i to: Stručni saradnik za implementaciju i održavanje GIS sistema 

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta 

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo da izvrši popunu 2 (dva) upražnjena radna mjesta, na neodređeno vrijeme, i to: Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u oblasti poduzetništva, investicija, trgovine i ugostiteljstva, 1 (jedan) izvršilac i Stručni savjetnik za poduzetništvo, 1 (jedan) izvršilac 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić 

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za prodaju motornih vozila javnom licitacijom 

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma  

19. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 02-04-25614-6/21 od 18.06.2021. godine 

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

20. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”  

Izvjestilac: ministar Adnan Delić 

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić 

22. Prijedlog Zaključka kojim se daje ovlaštenje premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje ugovora sa Kazneno popravnim zavodima u Federaciji BiH 

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić  Darja

23. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 4. (četvrte) radne, a prve redovne sjednice Skupštine KJKP „Tržnice pijace” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

24. Prijedlog Zaključka o prihvatanju poziva za održavnaje 4. sjednice Skupštine KJP „ZOI `84“ OCS  d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić 

25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za aktiviranje Platežne garancije, broj: 1861016220096019 od 24.08.2016. godine, izdate od Ziraat Bank BH d.d., kao sredstva za garanciju naplate naknade za koncesiju iz Ugovora o koncesiji za pravo korištenja podzemne pitke vode iz bunara označenog sa T-1, broj: 02-18-23423/16 od 15.07.2016. godine, zaključenog između Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo kao Koncesora i privrednog društva “Teloptic” d.o.o. Sarajevo, kao Koncesionara 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za  aktiviranje mjenice - serijski broj: AF7916428, izdate od strane “Halilović” d.o.o. Sarajevo, Ilijaš, kao sredstva za garanciju za dobro izvršenje obaveza po osnovu plaćanja koncesione naknade i ostalih obaveza iz Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka na lokalitetu  “Šabanci”, općina Ilijaš, broj: 02-05-31662/18 od 07.09.2018. godine i Aneksa 1. Ugovora o koncesiji, broj: 02-14-46017/20 od 18.11.2020. godine, zaključenih između  Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo kao Koncesora i “Halilović” d.o.o. Sarajevo, Ilijaš kao Koncesionara 

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

27. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja tekst Zahtjeva za dostavljanje podataka o stanju  izmirenih/neizmirenih poreskih obaveza za privredno društvo “Satex” d.d. Sarajevo  

Izvjestilac: ministar Adnan Delić

28. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 
15.07.2021 - 10:00
Slika: