Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 31.sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

31. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 08.07.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 80. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
Izvjestilac: v.d. direktor Dženan Brkanić
3. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2021. godinu  
Izvjestilac: ministar Adnan Delić  
4. Prijedlog zaključka o utvrđivanju teksta Memoranduma o razvoju saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Vlade Pokrajine Koruška (Pokrajina Koruška, Republika Austrija)
Izvjestilac: premijer Edin Forto
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Belme Bajramović i  Aide Bašić sa jedne strane i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu proširenja gradskog groblja „Vlakovo“    
Izvjestilac: v.d. direktora Belma Barlov
6. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
Izvjestilac: ministrica Darja  Softić Kadenić
7. Izvještaj o stanju u oblasti upraviteljstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Dopunu broj: 1. Priloga F u okviru Amandmana broj: 5. Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedninjenih nacija (UNDP) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, koji je potpisan dana 11.08.2020. godine godine, a odnosi se na nastavak saradnje na realizaciji mjera povećanja energijske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo u okviru Projekta „Zeleni ekonomski razvoj”
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Prilog A Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-ija) i Kantona Sarajevo - Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na implementaciji projekta “Zeleni ekonomski razvoj III faza”  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova, koja se finansira sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojom je izvršeno usklađjivanja cijena sa maksimalnim cijenama lijekova za područje BiH koje donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
11. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Mehmedović-Husić Melika
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa novčanih sredstva osnivača visokoškolskih ustanova za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja univerziteta, visoke škole, fakulteta, akademije, instituta, odsjeka i instituta kao podorganizacione jedinice  
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
14. Prijedlog odluke o uplati doprinosa za penziono osiguranje u svrhu penzionisanja zaposlenika KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu i to na sljedećim organizacionim jedinicama: Fakultet političkih nauka (2 izvršioca) i Fakultet za saobraćaj i komunikacije (1 izvršilac)
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za razrješenje v.d. direktora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. Upravnom odboru Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za imenovanje direktora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za službeno putovanje šefici Kabineta premijera Kantona Sarajevo u Tiranu (Albanija), radi prisustvovanja konferenciji ''Komunikacija u doba pandemije''
Izvjestilac: po ovlaštenju šefice Kabineta Azra Koldžo
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti šefici Kabineta premijera Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu za dva (2) lica
Izvjestilac: po ovlaštenju šefice Kabineta Azra Koldžo
21. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika Upravnog odbora J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
22. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove ”Sarajevska filharmonija” zbog neusvajanja izvještaja JU  ”Sarajevska filharmonija”
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
23. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ”Sarajevska filharmonija“ i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
24. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove ”Sarajevska filharmonija“ i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“   
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
25. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Historijski arhiv Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“  
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
26. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove ”Historijski arhiv Sarajevo“ i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“   
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
27. Prijedlog rješenja o utvrđivanju naknade članovima Radnog tijela za provođenje projekata u oblasti digitalizacije javne uprave u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
28. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za pitanje migranata za period 01.06.2021. - 30.06.2021. godine o trenutnoj situaciji i broju migranata koji borave na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Admir Katica
29. Informacija o korisnicima smještenim u ustanove socijalne zaštite prema uzrocima koji su doveli do smještaja i mogućnostima za njihovo vaninstitucionalno zbrinjavanje
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
30. Aktuelna pitanja
                                                                                                 
P R E M I J E R
 Edin Forto            
                                                                                         

08.07.2021 - 10:00