Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 30. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M
30. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 01.07.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 77., 78. i 79. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21).

Iz nadležnosti Skupštine
1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2.Nacrt zakona o cestama Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
3.Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu niz B, lamela B2, naselje Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, zaključen između Kantonalnog stambenog fonda, prodavca, i Mrzić Đemila, kupac nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović

Iz nadležnosti Vlade
4.Prijedlog uredbe o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
5.Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona   Sarajevo Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
6.Prijedlog odluke kojom se prihvata zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo za preusmjeravanje namjenskih sredstava koja su se trebala realizovati prema predmetnom "Sporazumu o        zajedničkom učešću u realizaciji projekata vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu iz namjenskih sredstava - vodnih naknada na području Općine Stari Grad", potpisanog 25.05.2021. godine, i na osnovu "Programa utroška finansijskih sredstava za regulaciju riječnih korita i zaštitu od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu" usvojenog Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-20473-32/21 od 07.05.2021. godine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo" broj: 02-1222-3/21 od 17.06.2021. godine
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo" (broj: 02-1222-4/21 od 17.06.2021. godine)
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne škole „Srednja poslovna škola“ Ilidža
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
10. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih        ustanova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke, broj: 02-04-20473-60/21 od 07.05.2021. godine  
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
12. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike i to: JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i  Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike i to: JU OŠ „Srednje“ Ilijaš, JU OŠ „Džemaludin Čaušević“, JU OŠ „Ćamil Sijarić“, JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, JU OŠ „Umihana Čuvidina“,  JU OŠ „Mustafa Busuladžić“, JU OŠ „Aneks“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetske korisnike i to:  Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, JU „Srednja medicinska škola“ Sarajevo i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
15. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „Umihana Čuvidina“
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
16. Prijedlog zaključka kojim se prima na znanje rang lista kandidata za izbor i imenovanje direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
Izvjestilac: predsjednica Komisije Sanja Škuletić-Malagić
17. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
18. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
20. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 4. redovne sjednice Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
21. Informacija o detektovanim problemima u vezi sa radom Pisarne Kantona Sarajevo, sa prijedlogom mjera za rješavanje istih
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
22. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

01.07.2021 - 10:00