Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 14. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

14. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 11.05.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20. i 21. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

 2. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2019. godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 3. Prijedlog Zakona o Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

  Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

 6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “O-1, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Halilović Samira kupca nekretnine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno – poslovnom objektu “O-2, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Hasanović Nazifom kupac nekretine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 8. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju sgalasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavca i Čančar Ejub kupca nekretnine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju sgalasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “3C”, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavca i Sejdović Slavica kupca nekretnine

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta-građevinske parcele Šip, Općina Centar Sarajevo, zaključenog između prodavca Općina Centar Sarajevo i kupca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osoba

  Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

 11. Izvještaj o poslovanju KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 12. Program rada i Finansijski plan Fonda Memorijala za period 01.01.do 31.12.2020. godine

  Izvjestilac: ministar Hajrudin Grabovica

 13. Informacija o relizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2019. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Izvjestilac: ministrica Agić Jasna

   

  Iz nadležnosti Vlade

   

 14. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezrve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 15. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2020. godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 16. Prijedlog Odluke o geološkim istraživanjima od interesa za Kanton Sarajevo na lokalitetu Pećina broj 24.

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 17. Prijedlog Odluke o geološkim istraživanjima od interesa za Kanton Sarajevo na lokalitetu Krč put, Općina Vogošća

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 18. Prijedlog Odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2020. godinu

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kriterije i uslove za dodjelu sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo za sufinasiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo za zapošljavanje na određeno vrijeme

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 21. Prijedlog Odluke o opozivu i davanju punomoći radi vršenja ovlaštenja Skupštine preduzeća KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-8471-1.4/20 od 22.03.2020. godine i 02-04-9043-5/20 od 01.04.2020. godine o privremenom prestanku naplate parkinga koja se odnosi na sve parkinge iz nadležnosti KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo osim parkinga pod rampom

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 23. Izvještaj o realizaciji Programa raspodjele finasijskih sredstava za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama Kantona Sarajevo za 2019. godinu

  Izvjestilac: ministar Draško Jeličić

 24. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2019. godinu

  Izvjestilac: v.d. direktor Jasmin Terović

 25. Informacija o utrošenim sredstvima za poduzimanje aktivnosti s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa, i to:

  a) Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,

  b) Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo.

  Izvjestioci: resorni ministar i direktor samostalne uprave

 26. Informacija o Sporazumu zaključenom između KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo i Sindikata radnika komunalne privrede Federacije BiH - sindikalna podružnica “GRAS” Sarajevo o povećnju plaća radnicima KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na sporazum o sufinansiranju projekata regulacije korita rijeke na području općine Vogošća

  Izvjestilac: v.d. direktor Jasmin Terović

 28. Prijedlog Zaključka za prihvatanje Šestog kvartalnog Izvještaja o radu jedinice za implementaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica

  Izvjestilac: ministar Adi Kalem

 29. Aktuelna pitanja

  P R E M I J E R

          Mario Nenadić

 

11.05.2020 - 10:00
Slika: