Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 110. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

110. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 12. januara 2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola "Rosulje" Vogošća
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović

Iz nadležnosti Vlade
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo za imenovanje direktorice škole
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
4. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

12.01.2023 - 10:00