Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 103. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

103. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 24.11.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 246. i 247. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju tarifnog sistema davaoca usluge KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava, raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2022. godinu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne Predškolske ustanove „Dječiji koraci” Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Hrasno” za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za usmjeravanje sredstava kao pomoć za sufinansiranje projekata Općine Vogošća-ugradnje i instaliranja lifta za  osobu s invaliditetom i za porodicu demobilisanog branioca Admira  Gutića
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za usmjeravanje sredstava kao pomoć za sufinansiranje projekata Općine Novi Grad-kupovine kombija za potrebe Odbojkaškog kluba invalida „FANTOMI” Sarajevo
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
8. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu na razdjel 35, glava 02, potrošačka jedinica 0006 - Univerzitet u Sarajevu-Elektrotehnički fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU “Prva osnovna škola” i JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
10. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ “Vrhbosna” i JU “Gimnazija Obala”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
11. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetskog korisnika, i to: JU “Narodno pozorište Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
12. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, JU OŠ “Srednje” Ilijaš, i JU OŠ “Alija Nametak”, JU “Prva osnovna škola”, JU “Narodno pozorište Sarajevo”, JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
13. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” i JU OŠ “Vrhbosna”
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
14. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ “Isak Samokovlija”, JU OŠ “Hasan Kaimija”, Katolički školski centar - osnovna škola, JU “Peta osnovna škola”, JU “Šesta osnovna škola”, JU OŠ “Zaim Kolar”, JU “Deveta osnovna škola”, JU OŠ “Šip”, JU “Prva gimnazija”, JU “Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu”, JU “Djeca Sarajeva”, JU “Biblioteka Sarajeva” i Univerzitet u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
15. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke broj: 02-04-44837-31/22 od 03.11.2022. godine
Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za popunu pet upražnjenih radnih mjesta
Izvjestilac: šef  Ureda Erduan Kafedžić
17. Prijedlog rješenja o obrazovanju interresorne Radne grupe za uspostavu banke hrane u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
18. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
19. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenice članice Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika članice Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
20. Izvještaj o radu Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2022. godine
Izvjestilac: ministrica  Ivana Prvulović
21. Prijedlog rješenja o isplati naknade za mjesec oktobar predsjedniku i vanjskim članovima Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2022. godine
Izvjestilac: ministrica Ivana  Prvulović
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
23. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove “Djeca Sarajeva”
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
24. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Vlade Kantona Sarajevo za period od 17.10.2019 do 15.09.2022. godine, dostavljen putem Ministarstva pravde i uprave aktom broj: 02/4-04-35614/22 od 10.11.2022. godine
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
25. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
26. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu između Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
27. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

24.11.2022 - 10:00