Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 10. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

Desetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 25.02.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 39., 49., 50. redovne i 112. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje   Kantona  Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
3. Mišljenje na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne  zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
4. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
5. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu  
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
6. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom-poslovnom objektu Niz H, lamela H2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, zaključenog između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, kao prodavca, i Kenana i Sabrine Voljevica, kao kupaca nekretnine
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
Iz nadležnosti Vlade
7. Prijedlog  odluke o davanju  saglasnosti na Amandman br. 1. Ugovora o pružanju usluge    izrade energetskih audita i detaljne projektne dokumentacije za javne objekte, u okviru Projekta "Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo" (Ugovor broj: C43949/11705/72362, Ministarstvo broj: 05-11-27374/20, potpisan dana 29.07.2020. godine između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i    odabranog konsultanta - konzorcija Euroing d.o.o. Bihać, CETEOR d.o.o. Sarajevo i    KARRES Technisches Büro Ltd. Austrija
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
8. Prijedlog odluke o formiranju Savjeta plana za izradu Urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo da u ime Kantona Sarajevo - Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice potpiše Sporazum broj: CEB2/04/Ilidža/102 o uređenju međusobnih odnosa i finansiranju izgradnje priključka stambenog objekta na adresi Igmanskih bataljona broj 39, naselje Hrasnica, Općina Ilidža
Izvjestilac: ministrica Ivana Prvulović
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu broj: 02-04-13850-8/20 od 28.5.2020. godine
Izvjestilac: ministrica Husić-Mehmedović Melika
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa  ekspertom, u procesu izrade Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Husić-Mehmedović Melika
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, broj: 01-33-5-14008/20 od 23.09.2020. godine
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-01-02-2448/21 od 29.01.2021. godine
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku i visoko obrazovanje i mlade  Kantona Sarajevo, broj: 27-02-1678.4/21 od 01.02.2021. godine
Izvjestilac: ministrica Husić-Mehmedović Melika
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, broj: 03-04-2156-5/20 od 15.02.2021. godine
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona  Sarajevo za isplatu naknade članovima Komisije za popis stanja sredstava, potraživanja i obaveza za 2020. godinu
Izvjestilac: direktor Jasmin Terović
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti saglasnosti JU Peta gimnazija Sarajevo za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/20 i 46/20), u vezi sa isplatom naknade za ugovor o privremenim i povremenim poslovima  
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Sarajevo za zaključivanje izvođačkih ugovora za spoljne saradnike za pripremu repriznog repertoara za mart 2021. godine
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za zaključivanje tri autorska ugovora i sedam ugovora o djelu za mart 2021. godine
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JU Muzej “Alija Izetbegović” za zaključivanje četiri  ugovora o autorskom djelu u martu, aprilu i maju 2021. godine za potrebe izdavačke djelatnosti Muzeja
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
21. Prijedlog  odluke o davanju saglasnosti JU Narodno pozorište Sarajevo za zaključivanje dva  autorska ugovora povodom obilježavanja 100 godina Narodnog pozorišta u Sarajevu
Izvjestilac: ministar Samir Avdić
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za protokol i press Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: šef Službe Nenad Marilović
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti svim kandidatima koji ostvaruju pravo na novčani podsticaj u poljoprivredi za biljnu proizvodnju u 2021. godini, da nemaju obavezu u ovoj godini dostavljati dokaz o kupovini deklarisanog sjemenskog /sadnog materijala i đubriva
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih    poslova Kantona Sarajevo da organima disciplinskog postupka Uprave policije izvrši isplatu naknade za rad u mjesecu kada su obavljali poslove iz svoje nadležnosti
Izvjestilac: ministar Admir Katica
25. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga Odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
26. Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za saniranje stanja u oblasti finansija u Javnoj ustanovi Studentski centar i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Melika Husić-Mehmedović
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
28. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prije isteka mandata na koji su imenovani i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
29. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za prvu kreditnu liniju
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
30. Izvještaj sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno garantnog fonda (KGF-a) za drugu kreditnu liniju
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
31. Informacija o aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u pogledu                 usaglašavanja kantonalnih listi lijekova sa federalnim propisima i federalnim listama           lijekova
Izvjestilac: ministar Haris Vranić  
32. Informacija o organizaciji javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona  Sarajevo u uslovima opasnosti od širenja virusa COVID-19
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
33. Informacija Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo o analizi procesa zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo kroz institut supervizora broj: 20-04-5207/21 od 23.02.2021. godine
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
34. Informacija –Povrat pozajmica naftnih derivata (Dizel BAS EN 590) koje je Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo pozajmila KJKP „GRAS“ Sarajevo
Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice Emir Jesenković
35. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Projekt kapitalne investicije sa strukturom finansiranja Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministar Omer Osmanović
36. Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo o izvršenom nadzoru u ustanovama iz resorne nadležnosti ministarstva u pogledu primjene Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Prvulović Ivana
37. Prijedlog zaključka kojim se zadužuju ministarstva Kantona Sarajevo da provedu nadzor nad primjenom odredbi Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19) do 15.03.2021. godine
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
38. Inicijativa Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da se iznađu sredstva za otkup tržišnih viškova merkantilnog krompira od proizvođača sa područja Kantona Sarajevo, koji su za isti ostvarili podsticaj
Izvjestilac: ministar Adnan Delić
39. Aktuelna pitanja         

P R E M I J E R
   Edin Forto

25.02.2021 - 10:00