Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS: Usvojen Elaborat o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Elaborat o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planovima općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća.

Dokument je pripremio Zavod za planiranje razvoja KS, u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, općinama Kantona Sarajevo i KJKP RAD.

Cilj je smanjiti količine otpada na njegovom izvoru, uspostaviti sistem selektivnog prikupljanja i reciklažu svih vrsta otpada koje je moguće iskoristiti nadogradnjom postojeće infrastrukture za prikupljanje otpada koju će činiti zeleni otoci, reciklažna dvorišta, kante ili kontejneri za dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Određene su lokacije za prikupljanje otpada te je predstavljen i Investicijski plan koji podrazumijeva finansijski okvir, prioritete i dinamiku realizacije aktivnosti na izgradnji planirane infrastrukture. U postupku izrade prostorno - planskih dokumenata potrebno je planirati lokacije za prikupljanje otpada u sklada sa usmjerenjima iz Elaborata. 

Za potrebe izrade Elaborata formirana je digitalna baza podataka u GIS softveru sa tačnim brojem lokacija za prikupljanje otpada na području svake općine Kantona i Tehničke smjernice za projektiranje infrastrukture za prihvat otpada, kako bi se  osiguralo efikasno razdvajanje i prikupljanje otpadnih materijala.

Iz Zavoda za planiranje ističu da je potrebno redovno ažurirati GIS baze podataka kako bi se  pratile lokacija za prikupljanje otpada,  broj i vrste posuda za odlaganje otpada, te oštećenosti infrastrukture. Na ovaj način bi se evidentirali problemi u tom procesu te olakšalo održavanje i unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom.

S ciljem lakše implementacije usmjerenja iz Elaborata pripremljeni su posebni prilozi za zelene otoke na zaštićenim prirodnim područjima i javnim površinama, a koji bi koristili upraviteljima navedenih površina.