Vlada Kantona Sarajevo

Pojačane aktivnosti: Ministar Katica o sprečavanju džeparenja i prosjačenja na ulicama KS i situaciji u prihvatnim centrima Ušivak i Blažuj

Zbog povećanog broja prijava džeparenja na ulicama Kantona Sarajevo, kao i sve veće zastupljenosti prosjačenja u vrijeme turističke sezone, pripadnici Ministarstva  unutrašnjih poslova KS pojačano provode aktivnosti na sprečavanju ovih  djela.

“Uprava policije MUP-a KS je donijela inovirani operativni plan da bi se što  uspješnije borili protiv ovih pojava”, istakao je ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Ministar je, u ime povjerenice za pitanja migranata, danas izvijestio Vladu KS i o trenutnoj situaciji u privremeno-prihvatnim centrima za migrante Ušivak i Blažuj, sa akcentom na smještajne kapacitete i provođenje epidemioloških mjera. Istakao je da oba centra poštuju raniji zaključak Vlade KS koji se odnosi na činjenicu da nisu dozvoljeni novi smještaji, te se uvidom u dnevni izvještaj Međunarodne organizacije za migracije (IOM) ali i drugih vladinih operativnih centara za ovakvu vrstu informacije može utvrditi da su brojke smještajnih kapaciteta u relativnom opadanju.

Ministar je rekao i da je evidentna  angažiranost nadležnog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u vezi s ovom problematikom, a jedan od jasnih pokazatelja jeste činjenica da je ovo ministarstvo pristupilo izradi Prednacrta strategije za migracije za period 2021. - 2025. godine, u čemu aktivno učestvuje i Vlada Kantona Sarajevo dajući komentare na pomenuti prednacrt.

“Kada se govori o higijensko-epidemiološkoj situaciji, nadležna institucija Službe za poslovanje sa strancima, koja je preuzela koordinaciju nad oba privremena prihvatna centra u Kantonu Sarajevo, je takođe studiozno i koordinatorski pristupila organizovanju terenskih COVID ambulanti unutar oba kampa i time stavila pod kontrolu upravljanje pandemijom. Na osnovu preporuka za privremene prihvatne centre na području KS, donijetih od strane Instituta za javno zdravstvo FBiH, ukinut je preventivni izolatorij. Ostaje obavezno pridržavanje pojačanih higijensko-epidemioloških mjera, korišćenje zaštitne opreme, skrining na COVID-19 prilikom prihvata u jedan od prihvatnih centara, te mjerenje i praćenje temperature u periodu od 14 dana od dana smještanja u privremene prihvatne centre. Prostorije namijenjene za izolaciju suspektnih slučajeva na COVID – 19 su i dalje zadržane”, naveo je ministar.