Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Hadžiahmetović posjetio “Bags Energotehniku”, razmatrane mogućnosti njegove dokapitalizacije

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović održao je danas sastanak sa predstavnicima uprave Privrednog društva "Bags Energotehnika" d.d Sarajevo. 

Na sastanku su utvrđene aktivnosti vezane za nabavku mazuta i lož ulja, shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, kao osnovnog energenta za isporuku toplotne energije u tekućoj 2021. godini. 

Ova aktivnost provodi se u cilju kontinuiranog i redovnog snabdijevanja toplotnom energijom oko 700 domaćinstava i pravnih lica na području Općine Vogošća.  

Ovom prilikom, razmatrane su mogućnosti u vezi dokapitalizacije ovog privrednog društva, to jeste konkretno otkupa dionica od manjinskih dioničara u preduzeću "Bags Energotehnika" d.d .Sarajevo, kako bi Kanton Sarajevo postao 100% vlasnik ovog preduzeća. 

S time u vezi, govorilo se i o daljim aktivnosti u smislu ulaganja i kapitalnih investicija u ovo preduzeće, obzirom da se ono bavi komunalnom djelatnošću, i to isporukom toplotne energije i vodosnabdijevanjem putem Peračkog vrela. 

Na ovom sastanku je najavljeno kako bi se dokapitalizacijom ovog privrednog društva ujedno  otvorila mogućnost izgradnje nove moderne kotlovnice za distribuciju toplotne energije prema krajnjim korisnicima.

“U pogledu zahvatanja većih količina vode sa Peračkog vrela zauzet je stav da Vlada Kantona Sarajevo, putem resornog ministarstva, pokrene aktivnosti na donošenju pravne regulative i akata kojim bi se omogućilo da se ovo vrelo proglasi javnim dobrom od opšteg interesa, čime bi se nakon ove provedene pravne radnje stvorile pretpostavke da ovo preduzeću zahvati i veće količine vode za dalju distribuciju, te izvrši dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu”, kazao je ministar Hadžiahmetović, nakon ovog sastanka.