Vlada Kantona Sarajevo

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo dopunio dnevni red 38. radne sjednice sa 19 tačaka

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo, kojim je predsjedavao predsjedavajući Elvedin Okerić, odlučio je danas da sa 19 tačaka dopuni dnevni red 38. radne sjednice.

Ova sjednica će se, kako je ranije zakazano, održati u četvrtak, 17. juna 2021. godine, u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo.

Prije nje bit će održan nastavak 37. sjednice ovog kantonalnog zakonodavnog tijela, i to s početkom u 09:00 sati. 

Radi se o sljedećim tačkama dnevnog reda: Prijedlog Odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju - (razmatraće se kao tačka 10.), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ćato Bekir) - (razmatraće se kao tačka 11.), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mucić Bisera) - (razmatraće se kao tačka 12.), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Čolak Zijada) - (razmatraće se kao tačka 13.), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Sejdinović Ajdin i Lidija) - (razmatraće se kao tačka 14.), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Haseta Nurko) - (razmatraće se kao tačka 15.), te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Šukalić Adis) - (razmatraće se kao tačka 16.).

Također je dogovoreno da se u dnevni red uvrste i: Prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije - (razmatraće se kao tačka 17.), Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo - (razmatraće se kao tačka 18 .), Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo - (razmatraće se kao tačka 19.), Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2020. godinu - (razmatraće se kao tačka 32.) - Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2020. godinu - (razmatraće se kao tačka 33.), Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo za 2020. godinu - (razmatraće se kao tačka 34.) Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu - (razmatraće se kao tačka 35.), Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2019. godinu - (razmatraće se kao tačka 36.), Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2020. godinu - (razmatraće se kao tačka 37.) Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, za 2020. godinu - (razmatraće se kao tačka 39.), Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora za 2020. godinu - (razmatraće se kao tačka 40.), te Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom - (razmatraće se kao tačka 41.).

Podsjećamo da je ranije utvrđeno kako će se na dnevnom redu ove sjednice naći će: Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice pravde i uprave KS, Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja nove ministrice ovog ministarstva, Nacrt zakona o ministarstvima i organima uprave Kantona Sarajevo, Program rada i finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju KS za 2021. godinu, Izmjene Statuta JU Dom zdravlja KS, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta PU ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“, kao i davanje saglasnosti direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ da potpiše navedeni sporazum sa Općinom Novo Sarajevo i pomenutim udruženjem, Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u KS, Izvještaj o radu Vlade KS za 2020. godinu, Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. i 2020. godinu, Program rada Univerziteta za 2020. i 2021. godinu, izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova Narodno pozorište Sarajevo, Biblioteka Sarajevo, Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih, Kamerni teatar 55, Sarajevski ratni teatar SARTR, Međunarodni teatarski festival MESS, Istorijski arhiv Sarajevo, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu, Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti, kao i Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Kao informativni materijal pred Skupštinom će se naći: Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2021-2023. godina, Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave, Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS, te Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-35/19 od 21.04.2021. godine.