Vlada Kantona Sarajevo

Dodijeljeno 238.900 KM za projekte socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je nedavno raspisalo Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za 2021. godinu u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, a čiji su projekti, programi ili aktivnosti od interesa za građane te doprinose razvoju i afirmaciji Kantona Sarajevo.

Nakon provedenog cjelokupnog postupka, ocjene opravdanost zahtjeva i kvaliteta predloženih projekata, finansijska sredstva su dodijeljena humanitarnim organizacijama i udruženjima za ukupno 59 predloženih projekata.

Odabrani su projekti koji za ciljeve imaju osnaživanje omladine sa poteškoćama putem novih metoda učenja i praksi, suzbijanje i preventivno djelovanje na nasilje u porodici i nasilje na osnovu spola, potragu za ubijenim i nestalim licima, identifikaciju i pokop pronađenih posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, brigu o starim i bolesnim licima i djeci bez jednog ili oba roditelja, uključivanje djece, omladine, žena, osoba sa posebnim potrebama i građana u sport i sportske aktivnosti, doprinos rehabilitaciji i resocijalizaciji slijepih i slabovidnih lica, pružanje podrške porodicama djece i mladih sa dijabetesom.

Takođe, Ministarstvo je u okviru realizacije Javnog poziva dodijelilo finansijska sredstva i za projekte koji imaju cilj ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19. Među njima su projekti “Psiho-socijalna podrška osobama koje su prebolile teži oblik Covid-19 infekcije” i “Podrška osobama s invaliditetom u KS za oporavak od socijalne isključenosti uslijed Covid-19”, kroz koji se želi pružiti podrška osobama s invaliditetom u kriznim i vanrednim situacijama kao i njihov oporavak od posljedica koronavirusa.

Resorna ministrica Ivana Prvulović je naglasila da će Ministarstvo, u cilju što kvalitetnijeg, efikasnijeg i transparentnijeg utroška finansijskih sredstava, vršiti nadzor nad njihovim utroškom te pratiti realizaciju ciljeva navedenih u projektima.